Tam giác chữ cái trong CBài tập

Viết một chương trình C để hiển thị tam giác chữ cái. Trong chương sau, mình sẽ giới thiệu một chương trình C để in tam giác số.

Chương trình C để hiển thị tam giác chữ cái

Trong chương trình dưới, tại dòng kytu=65 thì 65 là mã ASCII của chữ cái A. Nếu bạn không muốn tam giác của mình bắt đầu với A, bạn có thể sử dụng một số khác.

#include<stdio.h> 
#include<conio.h> 

int main(void) 
{ 
  int kytu=65; 
  int i,j,k,m; 
   
  for(i=1;i<=5;i++) 
  { 
    for(j=5;j>=i;j--) 
      printf(" "); 
    for(k=1;k<=i;k++) 
      printf("%c",kytu++); 
      kytu--; 
    for(m=1;m<i;m++) 
      printf("%c",--kytu); 
    printf("\n"); 
    kytu=65; 
  } 
  printf("\n\n===========================\n");
  printf("VietJack chuc cac ban hoc tot!");
  getch(); 
} 

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Tam giác chữ cái trong C