Kiểm tra số nguyên tố trong cBài tập

Kiểm tra số nguyên tố trong c Một trong những bài tập khá quen thuộc trong C đó là bài tập về số nguyên tố. Trong loạt bài, đã có một chương trình để in các số nguyên tố từ 0 tới 50.

Trong chương này, yêu cầu đề bài là bạn hãy viết chương trình C để nhận input từ người dùng, sau đó kiểm tra xem đó có phải là số nguyên tố hay không và in kết quả trên màn hình.

Chương trình C để tìm kiểm tra số đã nhập có phải là số nguyên tố

#include<stdio.h> 
#include<conio.h> 

int main() 
{ 
int n,i,m=0,biendem=0; 

printf("Ban hay nhap mot so bat ky de kiem tra: "); 
scanf("%d",&n); 
m=n/2; 
for(i=2;i<=m;i++) 
{ 
if(n%i==0) 
{ 
printf("\nSo vua nhap khong la so nguyen to."); 
biendem=1; 
break; 
} 
} 
if(biendem==0) 
 printf("\nSo vua nhap la so nguyen to."); 

 printf("\n\n===========================\n");
 printf("VietJack chuc cac ban hoc tot!");
getch(); 
}  

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Kiểm tra số nguyên tố trong C