Giai thừa - Cách tính giai thừa trong CBài tập

Viết một chương trình C để tính giai thừa của một số bất kỳ được nhập từ người dùng, theo hai cách: sử dụng vòng lặp và sử dụng hàm đệ qui.

Chương trình C sử dụng vòng lặp để tính giai thừa

#include<stdio.h> 
#include<conio.h> 

int main(){ 
 int i,giaithua=1,sobatky; 
 
 printf("Nhap mot so bat ky: "); 
 scanf("%d",&sobatky); 
 
 for(i=1;i<=sobatky;i++){ 
   giaithua=giaithua*i; 
 } 
 printf("\nGiai thua cua %d la: %d",sobatky,giaithua); 
 
 printf("\n\n===========================\n");
 printf("VietJack chuc cac ban hoc tot!");
 getch(); 
} 

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Giai thừa - Cách tính giai thừa trong C

Chương trình C sử dụng hàm đệ qui để tính giai thừa

#include<stdio.h> 
#include<conio.h> 

// khai bao ham tinhgiaithua
long tinhgiaithua(int n) 
{ 
 if (n == 0) 
  return 1; 
 else 
  return(n * tinhgiaithua(n-1)); 
} 

// ham main de tinh giai thua  
int main() 
{ 
 int sobatky; 
 long giaithua; 
  
 printf("Nhap mot so bat ky: "); 
 scanf("%d", &sobatky);  
  
 giaithua = tinhgiaithua(sobatky); 
 printf("Giai thua cua %d la: %ld", sobatky, giaithua); 
 
 printf("\n\n===========================\n");
 printf("VietJack chuc cac ban hoc tot!");
 
 getch(); 
} 

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Giai thừa - Cách tính giai thừa trong C