AJAX Search trong PHPAJAX được sử dụng để giao tiếp với các Webpage và WebServer. Dưới đây là ví dụ minh họa một trường Search bởi sử dụng với AJAX.

<html>
  <head>
   
   <style>
     span{
      color: green;
     }
   </style>
   
   <script>
     function showHint(str) {
      if (str.length == 0) {
        document.getElementById("txtHint").innerHTML = "";
        return;
      }
      else 
      {
        var xmlhttp = new XMLHttpRequest();
					
        xmlhttp.onreadystatechange = function() {
         if (xmlhttp.readyState == 4 && xmlhttp.status == 200) {
           document.getElementById("txtHint").innerHTML = xmlhttp.responseText;
         }
        }
        xmlhttp.open("GET", "php_ajax.php?q=" + str, true);
        xmlhttp.send();
      }
     }
   </script>
   
  </head>
  <body>
   
   <p><b>Tìm kiếm khóa học:</b></p>
   
   <form>
     <input type="text" onkeyup="showHint(this.value)">
   </form>
   
   <p>Nhập tên khóa học: <span id="txtHint"></span></p>
  
  </body>
</html>

Code trên mở một file có tên php_ajax.php bởi sử dụng phương thức GET, vì thế chúng ta cần tạo một file có tên php_ajax.php trong cùng thư mục và output sẽ được đính kèm với txtHint.

Tệp php_ajax.php

File này chứa mảng tên khóa học và nó trả về giá trị tới trình duyệt web.

<?php
  // mảng các tên khóa học
  $a[] = "PHP";
  $a[] = "Android";
  $a[] = "Java";
  $a[] = "C";
  $a[] = "C++";
  $a[] = "C#";
  $a[] = "Python";
  $a[] = "HTML5";
  $a[] = "CSS";
  $a[] = "AngularJS";
  
  
  $q = $_REQUEST["q"];
  $hint = "";
  
  if ($q !== "") {
   $q = strtolower($q);
   $len=strlen($q);
   
   foreach($a as $name) {
		
     if (stristr($q, substr($name, 0, $len))) {
      if ($hint === "") {
        $hint = $name;
      }
      else 
      {
        $hint .= ", $name";
      }
     }
   }
  }
  echo $hint === "" ? "Mời bạn nhập tên khóa học hợp lệ" : $hint;
?>

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Ajax search trong PHP

Mọi người cho thể tham gia khóa học thứ 5 của vietjackteam vào cuối tháng 11/2017 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Khóa học cũng đưa 200 câu hỏi phỏng vấn java trên https://www.javatpoint.com/corejava-interview-questions vào nội dung để giúp các bạn dễ dàng vượt qua kì phỏng vấn

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy

Loạt bài hướng dẫn học lập trình PHP cơ bản và nâng cao của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học PHP phổ biến khác tại VietJack: