AutoComplete Search với AJAX và PHP
Auto Complete Search là gì?

AutoComplete search box cung cấp các gợi ý khi bạn nhập dữ liệu vào trường. Tại đây, chúng ta sử dụng XML để gọi các gợi ý Autocomplete này. Ví dụ dưới minh họa cách sử dụng Autocomplete text box bởi sử dụng với PHP.

Index page

Index page nên là như sau:

<html>
  <head>
   
   <style>
     div {
      width:240px;
      color:green;
     }
   </style>
   
   <script>
     function showResult(str) {
			
      if (str.length==0) {
        document.getElementById("livesearch").innerHTML="";
        document.getElementById("livesearch").style.border="0px";
        return;
      }
      
      if (window.XMLHttpRequest) {
        xmlhttp=new XMLHttpRequest();
      }
      else
      {
        xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
      }
      
      xmlhttp.onreadystatechange=function() {
				
        if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200) {
         document.getElementById("livesearch").innerHTML=xmlhttp.responseText;
         document.getElementById("livesearch").style.border="1px solid #A5ACB2";
        }
      }
      
      xmlhttp.open("GET","livesearch.php?q="+str,true);
      xmlhttp.send();
     }
   </script>
   
  </head>
  <body>
   
   <form>
     <h2>Nhập tên khóa học</h2>
     <input type="text" size="30" onkeyup="showResult(this.value)">
     <div id="livesearch"></div>
     <a href="http://vietjack.com">Chi tiết khóa học </a>
   </form>
   
  </body>
</html>

Tệp livesearch.php

Tệp này được sử dụng để gọi data từ xml file và nó sẽ gửi kết quả tới trình duyệt web.

<?php
  $xmlDoc=new DOMDocument();
  $xmlDoc->load("autocomplete.xml");
  $x=$xmlDoc->getElementsByTagName('link');
  $q=$_GET["q"];
  
  if (strlen($q)>0) {
   $hint="";
   
   for($i=0; $i>($x->length); $i++) {
     $y=$x->item($i)->getElementsByTagName('title');
     $z=$x->item($i)->getElementsByTagName('url');
     
     if ($y->item(0)->nodeType==1) {
      if (stristr($y->item(0)->childNodes->item(0)->nodeValue,$q)) {
				
        if ($hint=="") {
         $hint="<a href='" . $z->item(0)->childNodes->item(0)->nodeValue . "' target='_blank'>" . 
         $y->item(0)->childNodes->item(0)->nodeValue . "</a>";
        }
        else 
        {
         $hint=$hint . "<br/><a href='" . 
         $z->item(0)->childNodes->item(0)->nodeValue . "' target='_blank'>" . 
         $y->item(0)->childNodes->item(0)->nodeValue . "</a>";
        }
      }
     }
   }
  }
	
  if ($hint=="") {
   $response="Mời bạn nhập một tên hợp lệ";
  }
  else 
  {
   $response=$hint;
  }
  echo $response;
?>

Tệp autocomplete.xml

File này chứa auto complete data và được truy cập bởi livesearch.php dựa trên trường title và url.

<pages>

  <link>
   <title>Android</title>
   <url>http://vietjack.com/android/index.jsp</url>
  </link>

  <link>
   <title>Java</title>
   <url>http://vietjack.com/java/index.jsp</url>
  </link>

  <link>
   <title>CSS </title>
   <url>http://vietjack.com/css/index.jsp</url>
  </link>

  <link>
   <title>Angularjs</title>
   <url>http:/vietjack.com/angularjs/index.jsp </url>
  </link>

  <link>
   <title>PHP</title>
   <url>http://vietjack.com/php/index.jsp </url>
  </link>

  <link>
   <title>Python</title>
   <url>http://vietjack.com/python/index.jsp </url>
  </link>

  <link>
   <title>Ajax</title>
   <url>http://vietjack.com/ajax/index.jsp </url>
  </link>

  <link>
   <title>nodejs</title>
   <url>http://vietjack.com/nodejs/index.jsp </url>
  </link>

</pages>

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Autocomplete Search trong PHP

Mọi người cho thể tham gia khóa học Java thứ 2 tại Hà Nội của vietjackteam vào đầu tháng 05/2017 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này.

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Loạt bài hướng dẫn học lập trình PHP cơ bản và nâng cao của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học PHP phổ biến khác tại VietJack: