AutoComplete Search với AJAX và PHP
Auto Complete Search là gì?

AutoComplete search box cung cấp các gợi ý khi bạn nhập dữ liệu vào trường. Tại đây, chúng ta sử dụng XML để gọi các gợi ý Autocomplete này. Ví dụ dưới minh họa cách sử dụng Autocomplete text box bởi sử dụng với PHP.

Index page

Index page nên là như sau:

<html>
  <head>
   
   <style>
     div {
      width:240px;
      color:green;
     }
   </style>
   
   <script>
     function showResult(str) {
			
      if (str.length==0) {
        document.getElementById("livesearch").innerHTML="";
        document.getElementById("livesearch").style.border="0px";
        return;
      }
      
      if (window.XMLHttpRequest) {
        xmlhttp=new XMLHttpRequest();
      }
      else
      {
        xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
      }
      
      xmlhttp.onreadystatechange=function() {
				
        if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200) {
         document.getElementById("livesearch").innerHTML=xmlhttp.responseText;
         document.getElementById("livesearch").style.border="1px solid #A5ACB2";
        }
      }
      
      xmlhttp.open("GET","livesearch.php?q="+str,true);
      xmlhttp.send();
     }
   </script>
   
  </head>
  <body>
   
   <form>
     <h2>Nhập tên khóa học</h2>
     <input type="text" size="30" onkeyup="showResult(this.value)">
     <div id="livesearch"></div>
     <a href="http://vietjack.com">Chi tiết khóa học </a>
   </form>
   
  </body>
</html>

Tệp livesearch.php

Tệp này được sử dụng để gọi data từ xml file và nó sẽ gửi kết quả tới trình duyệt web.

<?php
  $xmlDoc=new DOMDocument();
  $xmlDoc->load("autocomplete.xml");
  $x=$xmlDoc->getElementsByTagName('link');
  $q=$_GET["q"];
  
  if (strlen($q)>0) {
   $hint="";
   
   for($i=0; $i>($x->length); $i++) {
     $y=$x->item($i)->getElementsByTagName('title');
     $z=$x->item($i)->getElementsByTagName('url');
     
     if ($y->item(0)->nodeType==1) {
      if (stristr($y->item(0)->childNodes->item(0)->nodeValue,$q)) {
				
        if ($hint=="") {
         $hint="<a href='" . $z->item(0)->childNodes->item(0)->nodeValue . "' target='_blank'>" . 
         $y->item(0)->childNodes->item(0)->nodeValue . "</a>";
        }
        else 
        {
         $hint=$hint . "<br/><a href='" . 
         $z->item(0)->childNodes->item(0)->nodeValue . "' target='_blank'>" . 
         $y->item(0)->childNodes->item(0)->nodeValue . "</a>";
        }
      }
     }
   }
  }
	
  if ($hint=="") {
   $response="Mời bạn nhập một tên hợp lệ";
  }
  else 
  {
   $response=$hint;
  }
  echo $response;
?>

Tệp autocomplete.xml

File này chứa auto complete data và được truy cập bởi livesearch.php dựa trên trường title và url.

<pages>

  <link>
   <title>Android</title>
   <url>http://vietjack.com/android/index.jsp</url>
  </link>

  <link>
   <title>Java</title>
   <url>http://vietjack.com/java/index.jsp</url>
  </link>

  <link>
   <title>CSS </title>
   <url>http://vietjack.com/css/index.jsp</url>
  </link>

  <link>
   <title>Angularjs</title>
   <url>http:/vietjack.com/angularjs/index.jsp </url>
  </link>

  <link>
   <title>PHP</title>
   <url>http://vietjack.com/php/index.jsp </url>
  </link>

  <link>
   <title>Python</title>
   <url>http://vietjack.com/python/index.jsp </url>
  </link>

  <link>
   <title>Ajax</title>
   <url>http://vietjack.com/ajax/index.jsp </url>
  </link>

  <link>
   <title>nodejs</title>
   <url>http://vietjack.com/nodejs/index.jsp </url>
  </link>

</pages>

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Autocomplete Search trong PHP

Loạt bài hướng dẫn học lập trình PHP cơ bản và nâng cao của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow https://www.facebook.com/vietjackteam/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học PHP phổ biến khác tại VietJack: