Simple XML trong PHP
Simple XML parser

Simple XML Parser được sử dụng để phân tích cú pháp Name, attribute, và nội dung văn bản.

Dưới đây là các hàm của Simple XML:

Hàm simplexml_load_file()

Hàm này chấp nhận file path như là tham số đầu tiên và nó là bắt buộc.

simplexml_load_file(($fileName,$class,$options,$ns,$is_prefix)

Hàm simplexml_load_string()

Hàm này chấp nhận string thay cho tham chiếu file.

simplexml_load_string($XMLData,$class,$options,$ns,$is_prefix)

Hàm simplexml_import_dom()

Hàm này chấp nhận nội dung XML định dạng DOM và nó chuyển đổi thành Simple XML.

simplexml_load_string($DOMNode,$class)

Ví dụ sau minh họa cách parse một XML Data file:

<?php
  $data =
  "<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
  
  <note>
   <Course>Lập trình PHP</Course>
   <Subject>PHP</Subject>
   <Company>BKcompany</Company>
   <Price>$10</Price>
  </note>";
  
  $xml=simplexml_load_string($data) or die("Error: không thể tạo đối tượng");
?>
<html>
  <head>
   <body>
     
     <?php
      print_r($xml);
     ?>
   
   </body>
  </head>
</html>

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Simple XML trong PHP

Chúng ta cũng có thể gọi một XML Data file như dưới đây và nó sẽ cho cùng kết quả như trên:

<?php
  $xml=simplexml_load_file("data") or die("Error: không thể tạo đối tượng");
  print_r($xml);
?>

Loạt bài hướng dẫn học lập trình PHP cơ bản và nâng cao của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow https://www.facebook.com/vietjackteam/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học PHP phổ biến khác tại VietJack: