Ví dụ Complete Form trong PHPVí dụ dưới đây sẽ nhận input field dạng text, radio button, dropdown menu, và checked box.

Ví dụ

<html>
  
  <head>
   <style>
     .error {color: #FF0000;}
   </style>
  </head>
  
  <body> 
   <?php
     // định nghĩa các biến và gán giá trị rỗng cho biến
     $nameErr = $emailErr = $genderErr = $websiteErr = "";
     $name = $email = $gender = $class = $course = $subject = "";
     
     if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
      if (empty($_POST["name"])) {
        $nameErr = "Name is required";
      }
      else 
      {
        $name = test_input($_POST["name"]);
      }
      
      if (empty($_POST["email"])) {
        $emailErr = "Email is required";
      }
      else 
      {
        $email = test_input($_POST["email"]);
        
        // check if e-mail address is well-formed
        if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
         $emailErr = "Invalid email format"; 
        }
      }
      
      if (empty($_POST["course"])) {
        $course = "";
      }
      else
      {
        $course = test_input($_POST["course"]);
      }
      
      if (empty($_POST["class"])) {
        $class = "";
      }
      else 
      {
        $class = test_input($_POST["class"]);
      }
      
      if (empty($_POST["gender"])) {
        $genderErr = "Gender is required";
      }
      else
      {
        $gender = test_input($_POST["gender"]);
      }
      
      if (empty($_POST["subject"])) {
        $subjectErr = "You must select 1 or more";
      }
      else 
      {
        $subject = $_POST["subject"];	
      }
     }
     
     function test_input($data) {
      $data = trim($data);
      $data = stripslashes($data);
      $data = htmlspecialchars($data);
      return $data;
     }
   ?>
		
   <h2>Mẫu đăng ký lớp học lập trình</h2>
   
   <p><span class="error">* các trường bắt buộc.</span></p>
   
   <form method="POST" action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]);?>">
     <table>
      <tr>
        <td>Họ tên:</td>
        <td><input type="text" name="name">
         <span class="error">* <?php echo $nameErr;?></span>
        </td>
      </tr>
      
      <tr>
        <td>E-mail: </td>
        <td><input type="text" name="email">
         <span class="error">* <?php echo $emailErr;?></span>
        </td>
      </tr>
      
      <tr>
        <td>Thời gian học:</td>
        <td> <input type="text" name="course">
         <span class="error"><?php echo $websiteErr;?></span>
        </td>
      </tr>
      
      <tr>
        <td>Tên lớp:</td>
        <td> <textarea name="class" rows="5" cols="40"></textarea></td>
      </tr>
      
      <tr>
        <td>Giới tính:</td>
        <td>
         <input type="radio" name="gender" value="female">Nữ
         <input type="radio" name="gender" value="male">Nam
         <span class="error">* <?php echo $genderErr;?></span>
        </td>
      </tr>
      
      <tr>
        <td>Lựa chọn:</td>
        <td>
         <select name="subject[]" size="4" multiple>
           <option value="Android">Android</option>
           <option value="Java">Java</option>
           <option value="C#">C#</option>
           <option value="Python">Python</option>
           <option value="C++">C++</option>
           <option value="PHP">PHP</option>
         </select>
        </td>
      </tr>
      
      <tr>
        <td>Tôi đồng ý</td>
        <td><input type="checkbox" name="checked" value="1"></td>
        <?php if(!isset($_POST['checked'])){ ?>
        <span class="error">* <?php echo "Bạn phải đồng ý";?></span>
        <?php } ?> 
      </tr>
      
      <tr>
        <td>
         <input type="submit" name="submit" value="Submit"> 
        </td>
      </tr>
      
     </table>
   </form>
   
   <?php
     echo "<h2>Thông tin bạn đã cung cấp là:</h2>";
     echo ("<p>Họ tên bạn là $name</p>");
     echo ("<p>Địa chỉ email là $email</p>");
     echo ("<p>Thời gian học là $course</p>");
     echo ("<p>Tên lớp là $class </p>");
     echo ("<p>Bạn là $gender</p>");
     
     for($i=0; $i < count($subject); $i++)
     {
      echo($subject[$i] . " ");
     }
   ?>
   
  </body>
</html>

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Complete Form trong PHP

Mọi người cho thể tham gia khóa học thứ 4 của vietjackteam vào cuối tháng 09/2017 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Khóa học cũng đưa 200 câu hỏi phỏng vấn java trên https://www.javatpoint.com/corejava-interview-questions vào nội dung để giúp các bạn dễ dàng vượt qua kì phỏng vấn

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy

Loạt bài hướng dẫn học lập trình PHP cơ bản và nâng cao của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học PHP phổ biến khác tại VietJack: