Ví dụ Complete Form trong PHP
Ví dụ dưới đây sẽ nhận input field dạng text, radio button, dropdown menu, và checked box.

Ví dụ

<html>
  
  <head>
   <style>
     .error {color: #FF0000;}
   </style>
  </head>
  
  <body> 
   <?php
     // định nghĩa các biến và gán giá trị rỗng cho biến
     $nameErr = $emailErr = $genderErr = $websiteErr = "";
     $name = $email = $gender = $class = $course = $subject = "";
     
     if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
      if (empty($_POST["name"])) {
        $nameErr = "Name is required";
      }
      else 
      {
        $name = test_input($_POST["name"]);
      }
      
      if (empty($_POST["email"])) {
        $emailErr = "Email is required";
      }
      else 
      {
        $email = test_input($_POST["email"]);
        
        // check if e-mail address is well-formed
        if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
         $emailErr = "Invalid email format"; 
        }
      }
      
      if (empty($_POST["course"])) {
        $course = "";
      }
      else
      {
        $course = test_input($_POST["course"]);
      }
      
      if (empty($_POST["class"])) {
        $class = "";
      }
      else 
      {
        $class = test_input($_POST["class"]);
      }
      
      if (empty($_POST["gender"])) {
        $genderErr = "Gender is required";
      }
      else
      {
        $gender = test_input($_POST["gender"]);
      }
      
      if (empty($_POST["subject"])) {
        $subjectErr = "You must select 1 or more";
      }
      else 
      {
        $subject = $_POST["subject"];	
      }
     }
     
     function test_input($data) {
      $data = trim($data);
      $data = stripslashes($data);
      $data = htmlspecialchars($data);
      return $data;
     }
   ?>
		
   <h2>Mẫu đăng ký lớp học lập trình</h2>
   
   <p><span class="error">* các trường bắt buộc.</span></p>
   
   <form method="POST" action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]);?>">
     <table>
      <tr>
        <td>Họ tên:</td>
        <td><input type="text" name="name">
         <span class="error">* <?php echo $nameErr;?></span>
        </td>
      </tr>
      
      <tr>
        <td>E-mail: </td>
        <td><input type="text" name="email">
         <span class="error">* <?php echo $emailErr;?></span>
        </td>
      </tr>
      
      <tr>
        <td>Thời gian học:</td>
        <td> <input type="text" name="course">
         <span class="error"><?php echo $websiteErr;?></span>
        </td>
      </tr>
      
      <tr>
        <td>Tên lớp:</td>
        <td> <textarea name="class" rows="5" cols="40"></textarea></td>
      </tr>
      
      <tr>
        <td>Giới tính:</td>
        <td>
         <input type="radio" name="gender" value="female">Nữ
         <input type="radio" name="gender" value="male">Nam
         <span class="error">* <?php echo $genderErr;?></span>
        </td>
      </tr>
      
      <tr>
        <td>Lựa chọn:</td>
        <td>
         <select name="subject[]" size="4" multiple>
           <option value="Android">Android</option>
           <option value="Java">Java</option>
           <option value="C#">C#</option>
           <option value="Python">Python</option>
           <option value="C++">C++</option>
           <option value="PHP">PHP</option>
         </select>
        </td>
      </tr>
      
      <tr>
        <td>Tôi đồng ý</td>
        <td><input type="checkbox" name="checked" value="1"></td>
        <?php if(!isset($_POST['checked'])){ ?>
        <span class="error">* <?php echo "Bạn phải đồng ý";?></span>
        <?php } ?> 
      </tr>
      
      <tr>
        <td>
         <input type="submit" name="submit" value="Submit"> 
        </td>
      </tr>
      
     </table>
   </form>
   
   <?php
     echo "<h2>Thông tin bạn đã cung cấp là:</h2>";
     echo ("<p>Họ tên bạn là $name</p>");
     echo ("<p>Địa chỉ email là $email</p>");
     echo ("<p>Thời gian học là $course</p>");
     echo ("<p>Tên lớp là $class </p>");
     echo ("<p>Bạn là $gender</p>");
     
     for($i=0; $i < count($subject); $i++)
     {
      echo($subject[$i] . " ");
     }
   ?>
   
  </body>
</html>

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Complete Form trong PHP

Loạt bài hướng dẫn học lập trình PHP cơ bản và nâng cao của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow https://www.facebook.com/vietjackteam/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học PHP phổ biến khác tại VietJack: