Ví dụ SAX Parser trong PHP
SAX Parser được sử dụng để phân tích cú pháp XML file và tốt hơn để quản lý bộ nhớ so với Simple XML Parser và DOM. Nó không giữ bất kỳ Data trong bộ nhớ, vì thế nó có thể được sử dụng với số lượng file lớn. Ví dụ sau minh họa cách lấy data từ XML bởi sử dụng SAX API.

SAX.xml

XML nên là như sau:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<tutors>
  <course>
   <name>Android</name>
   <country>VietNam</country>
   <email>vietjackteam@gmail.com</email>
   <phone>123456789</phone>
  </course>
  
  <course>
   <name>Java</name>
   <country>VietNam</country>
   <email>vietjackteam@gmail.com</email>
   <phone>123456789</phone>
  </course>
  
  <course>
   <name>HTML</name>
   <country>VietNam</country>
   <email>vietjackteam@gmail.com</email>
   <phone>123456789</phone>
  </course>
</tutors>

SAX.php

Php file nên là như sau:

<?php
  //đọc XML bởi sử dụng SAX (viết tắt của Simple API for XML) parser 
  
  $tutors  = array();
  $elements  = null;
  
  // gọi hàm này khi thẻ (tag) được mở 
  function startElements($parser, $name, $attrs) 
  {
   global $tutors, $elements;
   
   if(!empty($name))
   {
     if ($name == 'COURSE') {
      // tạo một mảng để lưu giữ thông tin
      $tutors []= array();
     }
     $elements = $name;
   }
  }
  
  // gọi hàm này khi thẻ (tag) được đóng 
  function endElements($parser, $name) 
  {
   global $elements;
   
   if(!empty($name))
   {
     $elements = null;
   }
  }
  
  // gọi trên phần text giữa thẻ đóng và thẻ mở
  function characterData($parser, $data) 
  {
   global $tutors, $elements;
   if(!empty($data))
   {
     if ($elements == 'NAME' || $elements == 'COUNTRY' || $elements == 'EMAIL' || $elements == 'PHONE')
     {
      $tutors[count($tutors)-1][$elements] = trim($data);
     }
   }
  }
  
  // Tạo một XML parser mới và trả về một resource handle
  // tham chiếu tới để được sử dụng bởi các hàm XML khác. 
  $parser = xml_parser_create(); 
  
  xml_set_element_handler($parser, "startElements", "endElements");
  xml_set_character_data_handler($parser, "characterData");
  
  // mở xml file
  if (!($handle = fopen('sax.xml', "r"))) {
   die("Không thể mở XML input");
  }
  
  while($data = fread($handle, 4096)) // đọc xml file
  {
   xml_parse($parser, $data); // bắt đầu parse tài liệu XML 
  }
  
  xml_parser_free($parser); // Xóa parser
  $i=1;
  
  foreach($tutors as $course)
  {
   echo "ID - ".$i.'<br/>';
   echo "Tên khóa học - ".$course['NAME'].'<br/>';
   echo "Quốc gia - ".$course['COUNTRY'].'<br/>';
   echo "Email - ".$course['EMAIL'].'<br/>';
   echo "Phone - ".$course['PHONE'].'<hr/>'; 
   $i++; 
  }
?>

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Sax Parser trong PHP

Loạt bài hướng dẫn học lập trình PHP cơ bản và nâng cao của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow https://www.facebook.com/vietjackteam/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học PHP phổ biến khác tại VietJack: