Ví dụ về đăng nhập trong PHPĐăng nhập với session trong PHP

Script đăng nhập trong PHP được sử dụng để cung cấp trình xác nhận cho các Webpage của chúng ta. Script này thực thi sau khi đệ trình nút Login từ người dùng.

Login Page trong PHP

Login Page nên làm việc dựa trên session. Nếu người sử dụng đóng session, nó sẽ xóa session data đó.

<?php
  ob_start();
  session_start();
?>

<?
  // error_reporting(E_ALL);
  // ini_set("display_errors", 1);
?>

<html lang="vi">
  
  <head>
   <title>Vietjack.com</title>
   <link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
   
   <style>
     body {
      padding-top: 40px;
      padding-bottom: 40px;
      background-color: #ADABAB;
     }
     
     .form-signin {
      max-width: 330px;
      padding: 15px;
      margin: 0 auto;
      color: #017572;
     }
     
     .form-signin .form-signin-heading,
     .form-signin .checkbox {
      margin-bottom: 10px;
     }
     
     .form-signin .checkbox {
      font-weight: normal;
     }
     
     .form-signin .form-control {
      position: relative;
      height: auto;
      -webkit-box-sizing: border-box;
      -moz-box-sizing: border-box;
      box-sizing: border-box;
      padding: 10px;
      font-size: 16px;
     }
     
     .form-signin .form-control:focus {
      z-index: 2;
     }
     
     .form-signin input[type="email"] {
      margin-bottom: -1px;
      border-bottom-right-radius: 0;
      border-bottom-left-radius: 0;
      border-color:#017572;
     }
     
     .form-signin input[type="password"] {
      margin-bottom: 10px;
      border-top-left-radius: 0;
      border-top-right-radius: 0;
      border-color:#017572;
     }
     
     h2{
      text-align: center;
      color: #017572;
     }
   </style>
   
  </head>
	
  <body>
   
   <h2>Nhập tên người dùng và mật khẩu</h2> 
   <div class="container form-signin">
     
     <?php
      $msg = '';
      
      if (isset($_POST['login']) && !empty($_POST['username']) && !empty($_POST['password'])) {
				
        if ($_POST['username'] == 'vietjack' && $_POST['password'] == '1234') {
         $_SESSION['valid'] = true;
         $_SESSION['timeout'] = time();
         $_SESSION['username'] = 'vietjack';
         
         echo 'Bạn đã nhập tên người dùng và mật khẩu hợp lệ';
        }
        else 
        {
         $msg = 'Tên người dùng và mật khẩu sai';
        }
      }
     ?>
   </div> <!-- /container -->
   
   <div class="container">
   
     <form class="form-signin" role="form" action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER['PHP_SELF']); ?>" method="post">
      <h4 class="form-signin-heading"><?php echo $msg; ?></h4>
      <input type="text" class="form-control" name="username" placeholder="username = vietjack" required autofocus></br>
      <input type="password" class="form-control" name="password" placeholder="password = 1234" required>
      <button class="btn btn-lg btn-primary btn-block" type="submit" name="login">Login</button>
     </form>
			
     Click chuột vào đây để xóa <a href="logout.php" tite="Logout">Session.
     
   </div> 
   
  </body>
</html>

Logout.php

File này sẽ xóa session data.

<?php
  session_start();
  unset($_SESSION["username"]);
  unset($_SESSION["password"]);
  
  echo 'Bạn đã xóa session';
  header('Refresh: 2; URL=login.php');
?>

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Đăng nhập trong PHP

Mọi người cho thể tham gia khóa học thứ 5 của vietjackteam vào cuối tháng 11/2017 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Khóa học cũng đưa 200 câu hỏi phỏng vấn java trên https://www.javatpoint.com/corejava-interview-questions vào nội dung để giúp các bạn dễ dàng vượt qua kì phỏng vấn

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy

Loạt bài hướng dẫn học lập trình PHP cơ bản và nâng cao của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học PHP phổ biến khác tại VietJack: