Mệnh đề ORDER BY trong SQLiteMệnh đề ORDER BY trong SQLite được sử dụng để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần hoặc theo thứ tự giảm dần, trên một hoặc nhiều cột.

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của mệnh đề ORDER BY trong SQLite như sau:

SELECT column-list 
FROM table_name 
[WHERE condition] 
[ORDER BY column1, column2, .. columnN] [ASC | DESC];

Bạn có thể sử dụng nhiều hơn một cột trong mệnh đề ORDER BY. Đảm bảo rằng, bất cứ cột nào bạn đang sử dụng để sắp xếp, thì nó phải có trong column-list.

Ví dụ

Bạn theo dõi bảng COMPANY có các bản ghi sau:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1      Paul    32     California 20000.0
2      Allen    25     Texas    15000.0
3      Teddy    23     Norway   20000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0
6      Kim     22     South-Hall 45000.0
7      James    24     Houston   10000.0

Ví dụ sau minh họa cách sắp xếp kết quả theo thứ tự tăng dần cho SALARY.

sqlite> SELECT * FROM COMPANY ORDER BY SALARY ASC;

Ví dụ trên sẽ cho kết quả:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
7      James    24     Houston   10000.0
2      Allen    25     Texas    15000.0
1      Paul    32     California 20000.0
3      Teddy    23     Norway   20000.0
6      Kim     22     South-Hall 45000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0

Ví dụ sau sẽ sắp xếp theo thứ tự tăng dần cho NAME và SALARY:

sqlite> SELECT * FROM COMPANY ORDER BY NAME, SALARY ASC;

Ví dụ trên sẽ cho kết quả:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
2      Allen    25     Texas    15000.0
5      David    27     Texas    85000.0
7      James    24     Houston   10000.0
6      Kim     22     South-Hall 45000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
1      Paul    32     California 20000.0
3      Teddy    23     Norway   20000.0

Ví dụ sau sẽ sắp xếp theo thứ tự giảm dần cho NAME:

sqlite> SELECT * FROM COMPANY ORDER BY NAME DESC;

Ví dụ trên sẽ cho kết quả:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
3      Teddy    23     Norway   20000.0
1      Paul    32     California 20000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
6      Kim     22     South-Hall 45000.0
7      James    24     Houston   10000.0
5      David    27     Texas    85000.0
2      Allen    25     Texas    15000.0

Loạt bài hướng dẫn học SQLite cơ bản và nâng cao của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học SQLite phổ biến khác tại VietJack: