Broken link là gì



Broken link hay dead link (liên kết chết)là một liên kết (link) đến trang web của bạn mà nó không còn tồn tại bởi vì trang web đó gặp phải một trang các vấn đề sau đây:

  1. Một đường dẫn URL không đúng đến trang web
  2. Trang đó đã bị xóa khỏi website
  3. Website đó không thể truy cập
  4. Người dùng sử dụng các phần mềm phía sau firewall để khóa đường truy cập đến website
  5. Người chủ website đó không cho người bên ngoài tường lửa truy cập dữ liệu của họ.

Broken links có thể là vấn đề với người truy cập website, làm cho họ không thể truy cập được nguồn tài nguyên mong muốn. Những người dùng này có thể dùng một website khác để tìm kiếm thông tin cần thiết.

Loạt bài hướng dẫn Thuật ngữ internet của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: ComputerHope