@reply là gì@reply là một chức năng trên Twitter để đáp lại một người khác hoặc gửi đến người khác một tin nhắn trực tiếp. Ví dụ @vietjack ý muốn nhắn một tin hay trả lời tin nhắn đến vietjack. Để xem một tin nhắn trực tiếp đến bạn, bạn có thể click vào reply tab trên Twitter

Loạt bài hướng dẫn Thuật ngữ internet của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: ComputerHope