Đề kiểm tra tiếng anh 15 phútĐề kiểm tra tiếng anh 15 phút (Unit 1,2)

Đề 2

I. Choose the word that has the underlined (letters) pronounced differently from the others.

1. a. result     b. arcade     c. chance     d. malm

2. a. academic     b. league     c. sick     d. ping

3. a. shortlist     b. mimic     c. slim     d. feed

4. a. impasse     b. bark     c. class     d. blood

5. a. enough     b. tough     c. rough     d. draughty

II. Choose the best answer for each of the following sentences

6. Daniel never seems to be _______ with what he has.

a. satisfying       b. satisfied

c. satisfactory       d. satisfaction

7. A gifted student is always ___________ to what the teacher says.

a. attentive       b. attentively

c. attention       d. attending

8. Harry works all the time. He ______________.

a. never takes a rest      b. takes a rest never

c. often takes a rest      d. takes a rest frequently

9. We were told ___________ and fasten our seat belts.

a. that sitting down       b. sit down

b. sitting down       d. to sit down

10. I ____________ at six o'clock, but ___________ to be up by five.

a. normally get up/ I have sometimes

b. normally get up/ sometimes I have

c. get normally up/ sometimes I have

d. get normally up/ I sometimes have

III. Identify the one underlined word or phrase - A, B, C or D - that must be changed for the sentence to be correct.

Soạn Tiếng Anh 10 Unit | Tiếng Anh 10 và giải bài tập tiếng Anh lớp 10

Đáp án

CâuGhi chúCâuGhi chúCâuGhi chú
1. a/ʌ/ còn lại là /a:/6. bbe satisfied with11. A have always => always have
2. b/i:/ còn lại là /I/7. abe attentive to: chăm chú, để ý đến12. AWhen => Why
3. d/i:/ còn lại là /I/8. aall the time = always; take a rest: nghỉ ngơi (= relax)13. Bwhat => which
4. d/ʌ/ còn lại là /a:/9. dbe told to: được bảo làm việc gì đó tell somebody to V: bảo ai làm việc gì đó14. Cgo => going Cấu trúc: blame somebody for V-ing: trách ai vì việc gì
5. d/a:/ còn lại là /ʌ/10. bnormally và sometimes đứng trước động từ thường15. Cgo away => go off (đổ chuông)

Các đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 10 khác

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link Soạn văn 10 (đầy đủ, ngắn gọn nhất), Giải bài tập Vật Lý 10Giải bài tập Hóa học 10 hay nhất tại VietJack

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 (Nhà xuất bản Thanh Niên).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


de-kiem-tra-15-phut-tieng-anh-10-hoc-ki-1.jsp