Ngữ pháp Tiếng Anh 10 Bài 6: An excursionUnit 6: An excursion

Ngữ pháp Tiếng Anh 10 Bài 6: An excursion

Cấu trúc “be going to”

2.1. Trường hợp sử dụng

- Mô tả quyết định hay kế hoạch đã được dự định trong tương lai

Ví dụ: I am going to take a Math exam this weekend.

- Dùng was/were going to để mô tả dự định trong quá khứ nhưng không thực hiện được

Ví dụ: We were going to travel train but then we decided to go by car.

- Dùng để dự đoán

Ví dụ: Look. It’s cloudy. It’s going to rain.

2.2. Cách dùng

a. Khẳng định

Chủ ngữ + to-be + going to + Động từ (nguyên thể) + …

b. Phủ định

Chủ ngữ + to-be + not + going to + Động từ (nguyên thể) + …

c. Câu hỏi

To-be + Chủ ngữ + going to + Động từ (nguyên thể) + … ?

d. Ví dụ minh họa

A: There will be a showcase of Sony in Royal City tonight. Are you going to watch it?

B: I’m not. Thanks your kindness! I want to take a deep sleep to prepare for tomorrow.

A: I heard that you had a big plan for this summer! What is that?

B: Well, Right. And I am going to start travelling around the world, tomorrow.

A: Good luck, my dear!

Để học tốt (Giải bài tập) các phần của Tiếng Anh 10 Unit 6 khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link Soạn văn 10 (đầy đủ, ngắn gọn nhất), Giải bài tập Vật Lý 10Giải bài tập Hóa học 10 hay nhất tại VietJack

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 (Nhà xuất bản Thanh Niên).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-6-an-excursion.jsp