Unit 10 lớp 10: Language FocusUnit 10: Conservation

E. Language Focus (Trang 110-111 SGK Tiếng Anh 10)

Grammar

The passive voice (Thể bị động)

Exercise 1. Choose the right form of the verbs in brackets. (Chọn dạng đúng của động từ trong ngoặc.)

1. were reported3. be spoken5. are being built
2. grow4. am not invited

Exercise 2. Put the verbs in brackets in the correct form. (Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc.)

1. came - had started - were

2. is standing - is being photographed

3. Have ... been told

4. was being laid - decided

5. will ... be planted

Exercise 3. Fill in each blank with the correct form of a verb in the box. (Điền vào mỗi chỗ trống dạng đúng của động từ trong khung.)

arrive  be     clean  meet   take
make   organize  put   prepare  serve
1. was organized2. arrived3. were not
4. taken5. had been leaned6. had been put
7. was8. prepared9. made
10. were served

Để học tốt (Giải bài tập) các phần của Tiếng Anh 10 Unit 10 khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link Soạn văn 10 (đầy đủ, ngắn gọn nhất), Giải bài tập Vật Lý 10Giải bài tập Hóa học 10 hay nhất tại VietJack

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 (Nhà xuất bản Thanh Niên).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-10-conservation.jsp