Unit 15 lớp 10: ListeningUnit 15: Cities

C. Listening (Trang 160-161-162 SGK Tiếng Anh 10)

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

Work in pairs. Look at the picture and answer the questions. (Làm việc theo cặp. Nhìn vào tranh và trả lời các câu hỏi.)

Soạn Tiếng Anh 10 Unit 15 Listening | Tiếng Anh 10 và giải bài tập tiếng Anh lớp 10

1. What is it? (Đó là gì?)

=> It's the Statue of Liberty.

2. What does it look like? (Nó trông giống cái gì?)

=> It's the Statue of a woman. It's tall/big/ beautiful.

3. What has it got on its head? (Nó đội cái gì trên đầu?)

=> It's got a crown on its head.

4. What has it got in its left hand? (Nó cầm cái gì ở tay trái?)

=> It's got a tablet on its left hand.

5. What is it holding in its right hand? (Nó đang giữ cái gì ở tay phải?)

=> It's holding a torch in its right hand.

6. What is is wearing? (Nó đang mặc gì?)

=> It's wearing a robe.

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Task 1. Listen to the passage and choose the correct answers. (Lắng nghe đoạn văn và chọn các câu trả lời đúng.)

1. B2. A3. A4. A5. C

Task 2. Listen again, and fill in the missing information in the table below. (Nghe lại, và điền thông tin còn thiếu vào bảng dưới.)

Soạn Tiếng Anh 10 Unit 15 Listening | Tiếng Anh 10 và giải bài tập tiếng Anh lớp 10

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Works in groups. Tell each other what you have learned about the Statue of Liberty, using the information in the table. (Làm việc nhóm. Nói cho nhau những gì bạn đã được biết về Tượng Nữ Thần Tự Do, sử dụng thông tin trong bảng.)

Gợi ý:

The Statue of Liberty is a symbol of freedom in the world. Its formal name is Liberty Enlightening the World. It weighs 205 tons and is 46 metre high. Its outside is made of cooper and its inside has an iron frame. You can visit the statue from 9:30 a.m to 5 p.m daily except Christmas Day.

TAPESCRIPT - Nội dung bài nghe:

The Statue of Liberty, one of America's most familiar image, is on an island in New York Harbour. It is a symbol of freedom. Its formal name is Liberty Enlightening the World. It was a gift to American people from the French to show the friendship between the two nations. This is the statue of a woman who is wearing a loose robe and a crown on her head. Her right hand holds a burning torch, and her left hand holds a tablet with the date July 4, 1776 on it. The Statue weighs 205 tons and is 46 metre high. It stands on a stone and concrete base. The base and pedestal increase the height of the monument to 93 metre. The outside is made of cooper. Inside, it has an iron frame. The statue was completed in 1884 in France, and then transported to America in 1886. Tourists can visit the statue from 9:30 a.m to 5 p.m daily except Christmas Day.

Các bài Giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 Unit 15 khác:

Tham gia các nhóm học tập VietJack trên mạng xã hội, VietJack hỗ trợ giải đáp bài tập và chia sẻ tài liệu:

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 và bám sát theo nội dung sgk Tiếng Anh lớp 10.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-15-cities.jsp