Unit 15 lớp 10: SpeakingUnit 15: Cities

B. Speaking (Trang 159-160 SGK Tiếng Anh 10)

Task 1. Complete each question in A with a suitable word in B. (Hoàn thành mỗi câu hỏi ở A với một từ thích hợp ở B.)

1 - d2 - f3 - a/e
4 - e5 - c6 - b/c

Task 2. Work in pairs. One reads the information about New York and the other about London. Then ask and answer questions about the two cities. (Làm việc theo cặp. Một bạn đọc thông tin về New York và bạn còn lại đọc về London. Sau đó hỏi và trả lời các câu hỏi về hai thành phố này.)

Gợi ý:

A: When was New York founded?

B: It was founded in 1642. And what about London?

A: It was founded in 43 AD.

B: What's its population?

A: It has a population of about 7 million. How about New York's population?

B: It has a population of 7 million, too. And what is London's ara?

A: ...

Task 3. Read and practise the dialogue. (Đọc và luyện tập hội thoại.)

Gợi ý: So sánh tiếp trong sách

A: That's right. But New York has only one big park, meanwhile London has five big park, so London has more big park than New York.

B: Yes. And New York's national holidays is 7 days and that of London is 14 days, so London has more national days than New York.

A: All right. But its transport is as convenient as that of New York. Both cities have convenient transport.

B: That's right.

Task 4. Work in groups. Tell each other which of the two cities you prefer and give reasons. (Làm việc nhóm. Nói cho nhau nghe bạn thích thành phố nào hơn và đưa ra lý do.)

Gợi ý:

- I prefer London to New York because it has more parks and fewer high buildings and more national holidays and its people is formal and reserved. Moreover, the city have my favorite football team, Chelsea club.

- I prefer New York to London because it has many high buildings and its people are very friendly and open. Moreover, it is the centre of the world.

Để học tốt (Giải bài tập) các phần của Tiếng Anh 10 Unit 15 khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link Soạn văn 10 (đầy đủ, ngắn gọn nhất), Giải bài tập Vật Lý 10Giải bài tập Hóa học 10 hay nhất tại VietJack

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 (Nhà xuất bản Thanh Niên).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-15-cities.jsp