Unit 16 lớp 10: WritingUnit 16: Historical Places

D. Writing (Trang 174-175 SGK Tiếng Anh 10)

Describing a chart (Miêu tả một biểu đồ)

Task 1. The chart on the right presents some information about visitor arrivals in Vietnam from the USA, France and Australia in 2001 and 2002. Study the chart and then answer the questions that follow. (Biểu đồ ở bên phải biểu diễn một số thông tin về các lượt du khách từ Mỹ, Pháp và Úc đến Việt Nam vào năm 2001 và 2002. Hãy nghiên cứu biểu đồ và sau đó trả lời các câu hỏi theo sau.)

Soạn Tiếng Anh 10 Unit 16 Writing | Tiếng Anh 10 và giải bài tập tiếng Anh lớp 10

1. According to the chart, which country had the biggest number of visitors to Vietnam in 2001? (Theo biểu đồ, quốc gia nào có lượng du khách đến Việt Nam vào năm 2001 lớn nhất?)

=> The USA had the biggest number of visitors to Vietnam in 2001.

2. How many French visitors arrived in Vietnam in 2001? (Có bao nhiêu du khách người Pháp đến Việt Nam vào năm 2001?)

=> 99,700 French visitors arrived in Viet Nam in 2001.

3. Which country had the smallest number of visitors to Vietnam in 2002? (Quốc gia nào có lượng du khách đến Việt Nam năm 2002 ít nhất?)

=> Australia has the smallest numder of visitors to Viet Nam in 2002.

4. Is the number of Australian visitors coming to Vietnam in 2001 greater than that in 2002? (Có phải lượng du khách người Úc đến Việt Nam vào năm 2001 nhiều hơn vào năm 2002 không?)

=> No, it isn't.

5. Which country, France or Australia, had more visitors to Vietnam in 2002? (Quốc gia nào, Pháp hay Úc, có nhiều du khách đến Việt Nam vào năm 2002 hơn?)

=> France has more visitors to Viet Nam in 2002.

6. How did the number of American visitors to Vietnam in 2002 increase in comparison with in 2001? (Lượng du khách người Mỹ đến Việt Nam năm 2002 tăng như thế nào khi so với năm 2001?)

=> The number of American visitors to Viet Nam in 2002 increased by 29,497 in comparison with that in 2001.

Task 2. Based on the answers to the questions above, write description of the chart provived in Task 1. (Dựa vào các câu hỏi ở trên, viết đoạn văn miêu tả biểu đồ đã cho trong Bài tập 1.)

Đoạn văn miêu tả gợi ý:

The chart shows the number of visitors arrivals to Viet Nam from the USA, France, and Australia in 2001 and 2002. From the chart the numder of visitors to Viet Nam from the USA, France and Australia in 2002 is higher than that in 2001. According to the chart, the USA has the biggest number of visitors to Viet Nam with 230,470 visitors in 2001 and 259,967 in 2002. France ranks the second with 99,700 visitors in 2001 and 111,546 in 2002. Australia is slightly fewer visitors than France although the number of Australian visitors to Viet Nam increased from 84,085 in 2001 to 96,924 in 2002.

Các bài Giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 Unit 16 khác:

Tham gia các nhóm học tập VietJack trên mạng xã hội, VietJack hỗ trợ giải đáp bài tập và chia sẻ tài liệu:

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 và bám sát theo nội dung sgk Tiếng Anh lớp 10.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-16-historical-places.jsp