Unit 3 lớp 10: WritingUnit 3: People's background

D. Writing (Trang 37-38 SGK Tiếng Anh 10)

Writing about people's background (Viết về lai lịch của người)

Task 1. Read Mr. Brown's C.V. (curriculum vitae - a form with details about somebody's past education and jobs). (Đọc Sơ yếu lý lịch của ông Brown (Sơ yếu lý lịch là một mẫu đơn gồm các chi tiết về học vấn và nghề nghiệp của ai đó).)

Hướng dẫn dịch:

Tên: David Brown         Ông/

Ngày sinh: 12/11/69

Nơi sinh: Boston

Học vấn

Trường theo học: Kensington High School

Kì thi đã đậu: Anh văn, Pháp văn, Toán

Công việc trước đây

Công việc Bắt đầu từ đến
Hướng dẫn viên du lịch 6/1991 12/1998
Điện thoại viên khách sạn 3/1999 5/2002

Sở thích: nhạc và khiêu vũ

And now write a paragraph about Mr. Brown, using the cues below. (Bây giờ viết một đoạn văn về ông Brown, sử dụng các gợi ý ở dưới.)

Mr. Brown was born on November 12th, 1969 in Boston. He went to Kensington High School and passed exams in English, French and Maths. He worked in a travel agency as a tourist guide from June 1991 to December 1998. And from March 1999 to May 2002, he worked as a hotel telephonist. He likes music and dancing.

Task 2. Work in pairs. Ask vour partner for the information about his/her parent and complete the form. (Làm việc theo cặp. Hỏi bạn cùng học những thông tin về cha/mẹ của cậu/cô ấy và hoàn thành mẫu đơn này.)

Gợi ý hỏi và trả lời:

You: Nam, can I ask you some questions about your father?

Nam: Yes, of course.

You: Do you mind telling me his name?

Nam: No problem. His name's Nguyen Xuan Quang.

You: When and where was your father born?

Nam: He was born in Xuan Truong, Nam Dinh in 1960.

You: Where did he go to school?

Nam: He went to the local primary school.

You: Did he complete his secondary education?

Nam: No. He only completed primary education.

You: What does your father do now?

Nam: He's a worker.

You: Where does he work?

Nam: He's working in a textile factory (nhà máy dệt).

You: What does he work there exacily?

Nam: He's in the packing section (bộ phận đóng gói).

You: How long has he been working there?

Nam: For about ten years.

You: What job did he do before this one?

Nam: No. He has just only this one.

You: What's his interest?

Nam: He likes watching football.

You: Thanks a lot for your information.

Nam: That's OK.

Hoàn thành mẫu đơn:

Name: Nguyen Xuan Quang         Mr./Mrs.

Date of birth: 1960

Place of birth: Xuan Truong, Nam Dinh

Education

School attended: Local primary school

Exams passed: Primary Education

Previous job

Job Date from Date to
Worker 2000 2016

Interests: watching football

Task 3. Write a paragraph about your partner's parent. Then ask him/her to read the paragraph and check whether the information is correct. (Viết một đoạn văn về cha/mẹ của bạn cùng học. Sau đó đề nghị cậu/cô ấy đọc đoạn văn và kiểm tra xem thông tin có đúng không.)

My classmate's father's name is Nguyen Xuan Quang. He was born in Xuan Truong, Nam Dinh provinve in 1960. He only completed his primary education in the local school. Now he's a worker in a textile factory. He's been working there since 2000. He does the work of packing all products. He likes watching football.

You: Nam, please read and check whether the information I've written is right or not.

Nam: It's OK.

Các bài Giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 Unit 3 khác:

Tham gia các nhóm học tập VietJack trên mạng xã hội, VietJack hỗ trợ giải đáp bài tập và chia sẻ tài liệu:

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 và bám sát theo nội dung sgk Tiếng Anh lớp 10.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-3-peoples-background.jsp