Unit 4 lớp 10: ListeningUnit 4: Special Education

C. Listening (Trang 48-49 SGK Tiếng Anh 10)

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

Work in pairs. Fill each of the blanks with one word from the box. (Làm việc theo cặp. Điền vào mỗi chỗ trống một từ trong khung.)

1. photographic2. photography3. photographer
4. photograph5. photogenic

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Task 1. Listen to some information about a photography club and decide whether the statements are true(T) or false(F). (Nghe một số thông tin về một câu lạc bộ nhiếp ảnh và quyết định xem những câu nói sau là đúng (T) hay sai (F).)

1. T2. F3. T4. F5. T

Task 2. Listen again and fill in each blank with a suitable word. (Nghe lại và điền vào mỗi chỗ trống một từ thích hợp.)

1. pholographic2. 193. exhibition4. 505. beauty
6. simple7. peaceful8. chickens9. stimulated10. escape

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Work in group. Retell the story about the Vang Trang Khuyet Photographic Club. (Làm việc theo cặp. Kể lại câu chuyện về Câu lạc bộ nhiếp ảnh Vầng Trăng Khuyết.)

The Vang Trang Khuyet Photographic Club, just 6 months old, comprises 19 deaf, mute or mentally retarded children. It has its first exhibition in Hanoi.

There are more than 50 colour photos on display at the exhibition. The subjects are simple and peaceful. Most photos are related to the beauty of daily simple life.

TAPESCRIPT - Nội dung bài nghe:

If you ask any member of the Vang Trang Khuyet Club which time of the day enjoy most, and they will all agree their photography lesson.

The Vang Trung Khuyet Club's members come from the Nhan Chinh School for Children, Xa Dan Secondary School for Deaf and Mute Children, and the Hanoi Literature and Art Club for Mentally Retarded Children.

Whenever we hold a camera, wandering around and taking in our surroundings through a lens, we can forget the sorrow of our disabilities, says club member Nguyen Minh Tam.

The six-month-old photographic club, which comprises 19 deaf, mute or mentally retarded children, is now having its first exhibition in Hanoi.

More than 50 color photos are on display at the exhibition room featuring the beaty of daily life seen through the eyes of these disabled children. The subjects simple and peaceful: old men reading books on the banks of Hoan Kiem Lake, labourers hard at work, or chickens looking for food.

The children's passion for taking pictures has stimulated them and helped them :escaps their sorrow.

Các bài Giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 Unit 4 khác:

Tham gia các nhóm học tập VietJack trên mạng xã hội, VietJack hỗ trợ giải đáp bài tập và chia sẻ tài liệu:

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 và bám sát theo nội dung sgk Tiếng Anh lớp 10.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-4-special-education.jsp