Unit 6 lớp 10: Language FocusUnit 6: An excursion

E. Language Focus (Trang 70-71 SGK Tiếng Anh 10)

Grammar (Ngữ pháp)

The present progressive (with a future meaning) and be going to. (Thì Hiện tại tiếp diễn (mang nghĩa tương lai) và be going to.)

Exercise 1. Choose the correct option in brackets. (Chọn tùy chọn đúng trong ngoặc.)

1. are you doing2. is getting married3. Are you going
4. am going to be5. is going to

Exercise 2. Put the verbs in brackets in the present progressive or be going to. (Chia động từ trong ngoặc ở thì Hiện tại tiếp diễn hoặc be going to.)

1. are going2. are having3. is going to catch
4. are you putting5. is not going to give

Exercise 3. Complete the exchanges, using the present progressive or be going to. (Hoàn thành những lời trao đổi, sử dụng thì Hiện tại tiếp diễn hoặc be going to.)

Bài này có thể có nhiều đáp án, các bạn dựa vào ngữ cảnh để hoàn thành các lời trao đổi:

1. There's a football match on TV this afternoon. Are you going to see it?

  - No, I'm busy. I'm going to do my homework.

2. Can you come next weekend?

  - Sorry, we'd love to, but we are attending Hoa's birthday party.

3. I hear Tim has won a lot of money. What is he going to do with the money?

  - He says he's going to buy a new bicycle.

4. Should I leave the umbrella at home?

  - It's cloudy and windy. It's going to rain. Take it along.

5. Do you think the windows are so dirty?

  - Oh, yes. I'm going to clean them later.

Các bài Giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 Unit 6 khác:

Tham gia các nhóm học tập VietJack trên mạng xã hội, VietJack hỗ trợ giải đáp bài tập và chia sẻ tài liệu:

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 và bám sát theo nội dung sgk Tiếng Anh lớp 10.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-6-an-excursion.jsp