Unit 7 lớp 10: Language FocusUnit 7: The mass media

E. Language Focus (Trang 79-80-81 SGK Tiếng Anh 10)

Grammar and vocabulary (Ngữ pháp và từ vựng)

Exercise 1. Complete the letter, using the present perfect of the verbs in the box. (Hoàn thành lá thư, sử dụng thì Hiện tại hoàn thành của các động từ trong khung.)

do   be   watch  live
meet  have  take
1. have been2. has lived3. have met4. have done
5. have had6. have taken7. have watched

Exercise 2. Complete the following sentences, using for, since or ago. (Hoàn thành các câu sau, sử dụng for, since hoặc ago.)

1. since2. ago3. for4. for5. Since
6.for7. ago8. ago9. since10. since

Exercise 3. Complete the following sentences, using the information in the box. (Hoàn thành các câu sau, sử dụng thông tin trong khung.)

Because of ... : Bởi vì ...
In spite of ...: Dẫu/Dù cho ...

1. c & f

   Because of the cold weather, we kept the fire burning all day.

   In spite of the cold weather, we all wore shorts.

2. b & d

   Because of his illness, he had to cancel the appointment.

   In spite of his illness, he managed to come to school.

3. a & e

   Because of the large crowds, we could not see what was going on.

   In spite of the large crowds, there were enough seats for everyone.

4. h & j

   Because of the meat shortage, everyone is living on beans.

   In spite of the meat shortage, we have managed to get some beef.

5. i & g

   Because of the bad condition of the house, the council demolished it.

   In spite of the bad condition of the house, they enjoyed living there.

Để học tốt (Giải bài tập) các phần của Tiếng Anh 10 Unit 7 khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link Soạn văn 10 (đầy đủ, ngắn gọn nhất), Giải bài tập Vật Lý 10Giải bài tập Hóa học 10 hay nhất tại VietJack

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 (Nhà xuất bản Thanh Niên).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-7-the-mass-media.jsp