Unit 16 lớp 11: Test Yourself FUnit 16: The Wonders of the World

Test Yourself F (Trang 187-188-189 SGK Tiếng Anh 11)

I. Listening (2.5 points)

Listen to the passage about Man in Space and decide whether the statements are True (T) or False (F). (Nghe đoạn văn về Người trong vũ trụ và xác định xem phát biểu nào là đúng (T) hay sai (F).)

1. T2. F3. F4. T5. T

II. Reading (2.5 points)

Read the passage and answer the questions. (Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi.)

Hướng dẫn dịch:

Trong thế kỉ 19 và 20, nhiều phát minh rất quan trọng đã được thực hiện trong y học. Ví dụ, vào năm 1895, một bác sĩ người Đức tên là Roentgen phát triển máy X-quang. Một nhà khoa học Anh là Sir Alexander Flemming phát hiện ra pê-ni-xi-lin, kháng sinh đầu tiên vào năm 1928. Kháng sinh là loại thuốc chống lại bệnh tật trong cơ thể. Flemming phát hiện ra thuốc pê-ni-xi-lin phát triển trong nấm trên một miếng bánh mì cũ.

Nhiều cải tiến tuyệt vời khác đã được thực hiện trong công nghệ y học. Các bác sĩ có thể cứu mạng con người bằng cách cho họ một trái tim mới hoặc một quả thận mới. Bệnh viện có nhiều máy điện toán và máy móc hiện đại có thể giúp người bệnh sống một cuộc sống tốt hơn. Y học ngày nay rất hiện đại, nhưng nó cũng theo lối cổ truyền ở một số nơi trên thế giới. Ở Trung Quốc và các quốc gia khác ở châu Á, các bác sĩ sử dụng châm cứu. một phương pháp rất cổ để điều trị bệnh đau nhức. Châm cứu sử dụng kim để giúp cơ thể con người chống lại sự đau đớn của bệnh tật. Các bác sĩ đã sử dụng phương pháp này trong hàng ngàn năm, và một số vẫn còn sử dụng, nó ngày hôm nay.

1. When were many very important discoveries made in medicine? (Các khám phá rất quan trọng trong lĩnh vực y tế có được khi nào?)

=> Many very important discoveries were made in medicine in the 19th and 20th centuries.

2. Who developed the X-ray machine in 1895? (Ai đã phát minh ra máy phát tia X vào năm 1895?)

=> A German doctor named Roentgen developed the X-ray machine in 1895.

3. When was penicillin, the first antibiotic, discovered? (Khi nào thì pê-ni-xi-lin, thuốc kháng sinh đầu tiên, được phát hiện?)

=> It was discovered in 1928.

4. What can doctors do to save people's lives and help them live better today? (Ngày nay các bác sĩ và bệnh viện có thể làm gì để cứu tính mạng con người và giúp họ sống tốt hơn?)

=> Doctors can save people's lives by giving them a new heart or a new kidney. Hospitals have large computers and machines that help sick people live better.

5. What is acupuncture? (Các bác sĩ ở Trung Quốc và các nước Châu Á khác đã dùng phương pháp châm cứu để làm gì?)

=> It is a very old method of treating sickness and pain. It uses needles to help the human body fight pain and disease.

III. Pronunciation and Grammar (2.5 points)

a) Listen and put a tick (v) in the right box, paying ... . (Nghe và đặt dấu (v) vào ô đúng, chú ý đến cách phát âm phần gạch chân của từ.)

b) Complete the sentences, using question tag. (Hoàn thành câu, sử dụng câu hỏi đuôi.)

1. The sea food is delicious, isn't it?

2. He passed the entrance exams, didn't he?

c) Rewrite each of the following sentences in a such way that it means almost the same as the sentence printed before it. (Viết lại mỗi câu sau sao cho nó có nghĩa gần giống với câu in trước nó.)

1. Jane is thought to be very rich.

2. She is said to have won a special prize.

3. He is said to know five foreign languages.

4. The thief is thought to have got in through the kitchen window.

IV. Writing (2.5 points)

Write a biography of Mark Twain, using the following information. (Viết bài tiểu sử về Mark Twain, sử dụng các thông tin sau.)

Gợi ý:

Đoạn văn 1:

Mark Twain was known as one of the greatest American writers. His real name was Samuel Longhorn Clemens. He was bom in Missouri in 1835. He grew up on the banks of the Mississippi River. He started writing during the Civil War. He worked as a newspaperman in Nevada and California. In 1870, Mark Twain married Olivia Langdon. His wife had great influence on his books. Mark Twain was also a famous lecturer. He traveled around the country, giving talks on a variety of subjects. His best works are "Tom Sawyer" and "Huckleberry" and another book "Life on the Mississippi" which told of his adventures on the river boats of his era. His last novel was written in 1909. He died at the age of 74.

Đoạn văn 2:

Mark Twain, one of the greatest American writers, was born in Missouri in 1835. His real name was Samuel Langhome Clemens. He spent his childhood on the riversides of the Mississippi River. Twain starred writing during the Mississippi River During Civil War. He worked as a newspaperman in Nevada and California. In 1870, he married Olivia Langdon. He was also a famous lecturer and travelled around the country, giving talks on a variety of subjects. The "Life on the Mississippi" told about his adventures on the river boats. Among his novels are best ones: "The Adventures of Tom Sawyer'' and "The Adventures of Huckleberry Finn". He wrote his last novel in 1909, and he died, at the age of 74.

Giải bài tập | Để học tốt Tiếng Anh 11 Unit 16 khác:

Từ vựng và Ngữ pháp Unit 16

Loạt bài soạn Tiếng Anh 11 | giải bài tập Tiếng Anh 11 | Để học tốt Tiếng Anh 11 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 11.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-16-the-wonders-of-the-world.jsp