Unit 1 lớp 12: Language FocusUnit 1: Home Life

E. Language Focus (Trang 18-19 SGK Tiếng Anh 12)

Grammar

Exercise 1. Underline the most suitable tense form in each sentence. (Gạch dưới dạng thì đúng nhất trong mỗi câu.)

Gợi ý:

1. Have you seen2. has written 3. has asked
4. Did you give - saw5. didn't listen 6. Have you two met
7. Did you meet

Exercise 2. Decide which answer (A, B or C) best fits each space. (Chọn đáp án (A, B hoặc C) thích hợp nhất cho mỗi chỗ trống.)

1. B2. C3. A4. A5. B
6. B7. B8. C9. B10. C
11. B12. C13. C14. A15. B

Các bài soạn | giải bài tập | để học tốt tiếng Anh 12 Unit 1 khác:

Loạt bài soạn Tiếng Anh 12 | giải bài tập Tiếng Anh 12 | Để học tốt Tiếng Anh 12 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 12 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 12.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-1-home-life.jsp