Unit 11 lớp 12: ListeningUnit 11: Books

C. Listening (Trang 123-124 SGK Tiếng Anh 12)

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

- Work in pairs. Your partner has just read an interesting book. What questions do you ... . (Làm việc theo cặp. Bạn học của em vừa đọc một cuốn sách hay. Bạn hỏi bạn ấy những câu hỏi nào để tìm hiểu về cuốn sách càng nhiều càng tốt?)

Các câu hỏi gợi ý:

  + Have you read any book recently?

  + What's the title of the book?

  + What's the sort of the book?

  + Who's the author?

  + What does the book tell about?

  + What's the plot?

  + What can you get from the book?

  + What of the book interests you most?

- Listen and repeat.

incredible: không thể tin đượcwilderness: nơi hoang vufascinating: say mê, hấp dẫn
unnoticed: không ai để ý, bị bỏ quajourney: hành trìnhpersonality: nhân cách/phẩm
survive: sốngreunited: hợp nhất lại

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Listen to a woman talking about the book that she has just read and do the tasks that follow. (Nghe một phụ nữ nói về quyển sách bà ấy vừa đọc và làm bài tập theo sau.)

Task 1. Circle the correct answer A, B or C. (Khoanh tròn câu trả lời A, B hoặc C đúng nhất.)

Gợi ý:

1. B2. C3. B4. A5. A

Task 2. Listen again and fill in the gaps in the passage. (Nghe lại và điền các chỗ trống trong đoạn văn.)

Gợi ý:

1. family2. strength3. humans4. journey5. pet

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Work in pairs. Ask and answer the question: Would you like to read the book or wouldn't you? Why /Why not? (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời câu hỏi: Em có thích đọc sách không? Tại sao thích/ Tại sao không?)

Gợi ý:

Các bạn có thể chọn một trong các lý do sau:

Yes, I would like to read book. Because I read books:

  - to get information and a better understanding of what we learn.

  - to widen and improve our knowledge.

  - to raise our awareness of the good things to do and the bad things to avoid.

  - to relax our mind.

Tapescript - Nội dung bài nghe

Soạn Unit 11 lớp 12: Listening | Tiếng Anh 12 và giải bài tập tiếng Anh lớp 12 | Để học tốt Tiếng Anh 12

Các bài soạn | giải bài tập | để học tốt tiếng Anh 12 Unit 11 khác:

Loạt bài soạn Tiếng Anh 12 | giải bài tập Tiếng Anh 12 | Để học tốt Tiếng Anh 12 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 12 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 12.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-11-books.jsp