Unit 12 lớp 12: Language FocusUnit 12: Water Sports

E. Language Focus (Trang 135-136-137 SGK Tiếng Anh 12)

Grammar

Exercise 1. Which of the following verbs can have an object, and which not? (Động từ nào trong số động từ sau có thể có một tân ngữ (túc từ), và động từ nào không?)

- Các động từ có thể có tân ngữ hay còn gọi là ngoại động từ (Transitive Verb), chúng là:

    sleep (có đủ giường cho một số người)

    read, write, meet, help

    grow (trồng)

    climb (leo lên)

    rain (đổ, trút)

- Các động từ không thể có tân ngữ hay còn gọi là nội động từ (Intransitive Verb), chúng là:

    sleep (ngủ)

    arrive, lie, exist, occur

    rain (mưa)

    grow (mọc, lớn lên, phát triển)

    climb (lên, lên cao)

Exercise 2. Which verbs in the following sentences are T (transitive) and which are I (intransitive). Tick the right column. (Động từ nào trong những câu sau là T (ngoại động lừ), động từ nào là nội động từ (I). Đánh dấu cột bên phải.)

Gợi ý:

1. I2. T3. T4. I5. I6. I7. I8. I

Exercise 3. Choose the sentences that have objects and then change them to the passive voice. (Chọn câu có tân ngữ (túc từ) và sau đó chuyển chúng sang dạng bị động.)

Gợi ý:

- Các câu có tân ngữ là: 1; 3; 5; 7; 9

- Chuyển sang dạng bị động:

1. → The bill will be paid by An.

3. → Towels are supplied by the hotel.

5. → My mistakes were noticed.

7. → I wasn't surprised by the news.

9. → The story was told by an old man.

Các bài soạn | giải bài tập | để học tốt tiếng Anh 12 Unit 12 khác:

Loạt bài soạn Tiếng Anh 12 | giải bài tập Tiếng Anh 12 | Để học tốt Tiếng Anh 12 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 12 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 12.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-12-water-sports.jsp