Unit 13 lớp 12: Language FocusGiải bài tập tiếng Anh 12 | Để học tốt Tiếng Anh 12 | Soạn Tiếng Anh 12

Unit 13: The 22nd Sea Games

E. Language Focus (Trang 145-146-147 SGK Tiếng Anh 12)

Grammar

Exercise 1. Match a half-sentence from box A with a suitable half-sentence from box B. (Ghép một nửa câu từ khung A với một nửa câu phù hợp từ khung B.)

Gợi ý:

1. c2. e3. a4. b5. d6. g7. f

Exercise 2. Complete each of the following sentences, using the structure comparative + and + comparative ... . (Hoàn thành mỗi câu sau, sử dụng cấu trúc so sánh hơn + and + so sánh hơn với các từ trong ngoặc.)

Example:

It is becoming ........ to find a job. (hard)

=> It is becoming harder and harder to find a job.

Gợi ý:

1. shorter and shorter2. more and more expensive
3. worse and worse4. more and more complicated
5. belter and better6. more and more active
7. more and more difficult8. closer and closer

Exercise 3. Complete each of the following sentences, using the structure: the + comparative, the + comparative. Choose a suitable half-sentence from the box. (Hoàn thành mỗi câu sau, sử dụng cấu trúc: the + so sánh hơn, the + so sánh hơn. Chọn nửa câu thích hợp từ trong khung.

Example:

The earlier we leave ........................... .

=> The earlier we leave, the sooner we will arrive.

Gợi ý:

1. ......, the better I feel.2. ......, the faster you will learn.
3. ......, the more impatient he became.4. ......, the higher your bill will be.
5. ......, the better the service.6. ......, the more I liked him.
7. ......, the more you want.

Các bài soạn | giải bài tập | để học tốt tiếng Anh 12 Unit 13 khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link soạn văn 12 (đầy đủ, ngắn nhất), Giải bài tập Toán 12, và Giải bài tập Hóa 12 hay nhất tại VietJack

Loạt bài soạn Tiếng Anh 12 | giải bài tập Tiếng Anh 12 | Để học tốt Tiếng Anh 12 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 12 (Nhà xuất bản Thanh Niên).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-13-the-22nd-sea-games.jsp