Unit 16 lớp 12: ListeningGiải bài tập tiếng Anh 12 | Để học tốt Tiếng Anh 12 | Soạn Tiếng Anh 12

Unit 16: The Association of Southeast Asian Nations

C. Listening (Trang 178-179 SGK Tiếng Anh 12)

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

Work in pairs. Ask and answer the following question. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời câu hỏi.)

Which ASEAN countries use English as a second language? (Những quốc gia ASEAN nào dùng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai?)

=> They are the Philippines, Malaysia, and Brunei.

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Task 1. Listen to the dialogue between Mr Hung and his daughter Nga, and ... . (Nghe cuộc đối thoại giữa ông Hùng và cô con gái Nga, và chọn câu trả lời A, B hoặc C đúng nhất để hoàn thành mỗi câu sau.)

Gợi ý:

1. C2. A3. C4. A5. B

Task 2. Answer the following questions. (Trả lời các câu hỏi sau.)

1. When will Nga have to submit the essay to her teacher? (Khi nào thì Nga phải nộp bài luận cho giáo viên của cô ấy?)

=> She has to submit it to her teacher tomorrow morning.

2. What country has the largest number of English speakers? (Quốc gia nào có số người nói tiếng Anh nhiều nhất?)

=> The US.

3. How many people speak English in the ASEAN region? (Có bao nhiêu người nói tiếng Anh trong khu vực ASEAN?)

=> It's around 50 million.

4. In what country in the region is English mostly spoken? (Ở Quốc gia nào trong khu vực thì Tiếng Anh được nói nhiều nhất?)

=> It's Ihe Philippines.

5. How many main religions exist in the ASEAN countries and what are they? (Có bao nhiêu tôn giáo chính ở trong các quốc gia ASEAN và chúng là gì?)

=> There are three. They are Islam, Buddhism and Catholicism.

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Work in groups. In your opinion, what do you think Nga's essay will be about? (Làm việc nhóm. Theo ý kiến của bạn thì bài tiểu luận của Nga sẽ viết về đề tài gì?)

Gợi ý:

A: What do you think Nga's essay will be about?

B: In my opinion, her essay will be about the culture and religions of the ASEAN countries.

Tapescript - Nội dung bài nghe

Mr Hung: What are you doing? it's so late. Why don't you go to bed?

Nga: I'm trying to finish my essay about the culture and religion of the ASEAN countries. I'll have to submit it to my teacher tomorrow. May I ask you something. Dad?

Mr Hung: Yes? What's that?

Nga: Do you know how many people in the Southeast Asia speak English?

Mr Hung: I'm not sure. But the ASEAN countries have the third largest number of English speakers - just alter the US and UK.

Nga: Really? Exactly how many people speak English?

Mr Hung: Around 50 million, I think... mostly in the Philippines.

Nga: Do you know anything about religions?

Mr Hung: The ASEAN countries include three main religions. They are Islam, Buddhism and Catholicism.

Nga: What is Islam?

Mr Hung: A religion based on a belief in one God and the teaching of Muhammad. It's the religion of the Muslims.

Nga: Can you tell me something more about the Muslims?

Mr Hung: It's an interesting question. The ASEAN countries have more Muslims than any other geo-political entity.

Nga: But how many Muslims, Dad?

Mr Hung: Oh, let me try to remember ... about a quarter of a billion, mostly in Indonesia and Malaysia

Nga: And what about the other religions?

Mr Hung: Other main religions of the various countries in the region include large numbers of Buddhists, and the Catholics in the Philippines.

Nga: What is the main religion in Vietnam?

Mr Hung: It's Buddhism. Many people go to pagoda.

Nga: Well, and now I think I've got all the information I need for my essay. Thank you very much, Dad.

Mr Hung: That's all right. Finish your writing and go to bed. I'm afraid you'll get up late tomorrow morning.

Các bài soạn | giải bài tập | để học tốt tiếng Anh 12 Unit 16 khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link soạn văn 12 (đầy đủ, ngắn nhất), Giải bài tập Toán 12, và Giải bài tập Hóa 12 hay nhất tại VietJack

Loạt bài soạn Tiếng Anh 12 | giải bài tập Tiếng Anh 12 | Để học tốt Tiếng Anh 12 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 12 (Nhà xuất bản Thanh Niên).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-16-the-association-of-southeast-asian-nations.jsp