Unit 5 lớp 12: ListeningGiải bài tập tiếng Anh 12 | Để học tốt Tiếng Anh 12 | Soạn Tiếng Anh 12

Unit 5: Higher Education

C. Listening (Trang 56-57 SGK Tiếng Anh 12)

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

- Work in pairs. Talk about the problems you may have when studying in a new school. (Làm việc theo cặp. Hãy nói về những vấn đề mà bạn có thể gặp phải khi theo học ở một ngôi trường mới.)

Gợi ý:

First, I feel lonely and homesick. I have no familiar people, especially living far from home.

Second, I think the matter of accommodation also makes me anxious. I have to find a proper lodging place if I can't live in the school campus.

Third, I have to adjust to the new life and the new school activities.

- Listen and repeat.

proportion: phần, tỉ lệinternational: (thuộc) quốc tế
agricultural: (thuộc) nông nghiệpmajority: phần lớn, đa số
available: có sẵn, có hiệu lựcrural: (thuộc) nông thôn
tutorial: (thuộc) dạy kèm, gia sưappointment: sự chỉ định
thoroughly: rất, hoàn hảo

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Listen to the conversation between John and David and circle the best option (A B, C, or D) to complete the following sentences. (Nghe cuộc hội thoại giữa John và David và khoanh lựa chọn (A B, C, hoặc D) đúng nhất để hoàn thành các câu sau.)

Đáp án gợi ý:

1. C2. A3. C4. A5. B

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Work in pairs. Ask and answer the question. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời câu hỏi.)

"Would you prefer to do an undergraduate course abroad or in your country?" Explain your choice. ("Bạn thích học đại học ở nước ngoài hay ở trong nước hơn?" Giải thích sự lựa chọn của bạn.)

Gợi ý:

A: Would you like to do an undergraduate course in your country or abroad?

B: I'd like to do an undergraduate course in my country.

A: Why so?

B: Because my English is not good enough and I cannot afford tuition fees and accommodation for studying overseas.

Tapescript - Nội dung bài nghe

Soạn Unit 5 lớp 12: Listening | Tiếng Anh 12 và giải bài tập tiếng Anh lớp 12 | Để học tốt Tiếng Anh 12

Các bài soạn | giải bài tập | để học tốt tiếng Anh 12 Unit 5 khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link soạn văn 12 (đầy đủ, ngắn nhất), Giải bài tập Toán 12, và Giải bài tập Hóa 12 hay nhất tại VietJack

Loạt bài soạn Tiếng Anh 12 | giải bài tập Tiếng Anh 12 | Để học tốt Tiếng Anh 12 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 12 (Nhà xuất bản Thanh Niên).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-5-higher-education.jsp