Unit 9 lớp 12: Language FocusGiải bài tập tiếng Anh 12 | Để học tốt Tiếng Anh 12 | Soạn Tiếng Anh 12

Unit 9: Deserts

E. Language Focus (Trang 103-104-105 SGK Tiếng Anh 12)

Grammar

Exercise 1. Add so or but and a comma where appropriate. (Thêm so hoặc but và một dấu phảy vào nơi thích hợp.)

Example:

It began to rain, so I opened my umbrella.

It began to rain, but he didn't open his umbrella.

Gợi ý:

1. so2. but3. so4. but
5. so6. but7. but8. so

Exercise 2. Underline the correct alternative in the following sentences. (Gạch dưới liên từ đúng trong những câu sau.)

Gợi ý:

1. but2. however3. yet4. so
5. but6. However7. however8. but

Exercise 3. Add so, therefore or however where appropriate. (Thêm so, therefore hoặc however vào nơi thích hợp.)

Gợi ý:

1. so/therefore2. so3.so4. Therefore
5. However6. Therefore7. so8. However

Các bài soạn | giải bài tập | để học tốt tiếng Anh 12 Unit 9 khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link soạn văn 12 (đầy đủ, ngắn nhất), Giải bài tập Toán 12, và Giải bài tập Hóa 12 hay nhất tại VietJack

Loạt bài soạn Tiếng Anh 12 | giải bài tập Tiếng Anh 12 | Để học tốt Tiếng Anh 12 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 12 (Nhà xuất bản Thanh Niên).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-9-deserts.jsp