Unit 9 lớp 12: Language FocusUnit 9: Deserts

E. Language Focus (Trang 103-104-105 SGK Tiếng Anh 12)

Grammar

Exercise 1. Add so or but and a comma where appropriate. (Thêm so hoặc but và một dấu phảy vào nơi thích hợp.)

Example:

It began to rain, so I opened my umbrella.

It began to rain, but he didn't open his umbrella.

Gợi ý:

1. so2. but3. so4. but
5. so6. but7. but8. so

Exercise 2. Underline the correct alternative in the following sentences. (Gạch dưới liên từ đúng trong những câu sau.)

Gợi ý:

1. but2. however3. yet4. so
5. but6. However7. however8. but

Exercise 3. Add so, therefore or however where appropriate. (Thêm so, therefore hoặc however vào nơi thích hợp.)

Gợi ý:

1. so/therefore2. so3.so4. Therefore
5. However6. Therefore7. so8. However

Các bài soạn | giải bài tập | để học tốt tiếng Anh 12 Unit 9 khác:

Loạt bài soạn Tiếng Anh 12 | giải bài tập Tiếng Anh 12 | Để học tốt Tiếng Anh 12 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 12 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 12.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-9-deserts.jsp