Unit 16 lớp 6: B. PollutionUnit 16: Man and the Environment

B. Pollution (Phần 1-7 trang 169-173 SGK Tiếng Anh 6)

1. Listen and read. Then answer the questions.

(Nghe và đọc. Sau đó trả lời các câu hỏi.)

Tiếng Anh 6 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 6

Hướng dẫn dịch:

Chúng ta đang làm gì với môi trường của chúng ta?

Chúng ta đang tàn phá rừng.

Chúng ta đang hủy diệt động vật hoang dã và thực vật.

Chúng ta đang lãng phí quá nhiều nước.

Chúng ta đang đốt quá nhiều than, dầu và khí đốt.

Chúng ta đang lãng phí quá nhiều điện.

Việc này đang làm ô nhiễm không khí bằng các chất khí.

Chúng ta đang thải ra quá nhiều rác.

Việc này đang làm ô nhiễm đất đai, sông ngòi và đại dương.

Trả lời câu hỏi:

a) Why are wild animals and plants in danger? (Tại sao động vật hoang dã và thực vật đang bị đe dọa?)

=> Because we are destroying the forests.

b) What is polluting the air? (Cái gì đang gây ô nhiễm cho không khí?)

=> The burning of coal, oil and gas is polluting the air.

c) Where does the pollution come from? (Sự ô nhiễm bắt nguồn từ đâu?)

=> The pollution comes from our production of too much trash and our burning of oil, goal and gas.

d) What is polluting the land, the rivers and the oceans? (Cái gì đang làm ô nhiễm đất đai, sông ngòi và đại dương?)

=> Our production of too much trash is polluting the land, the rivers and the oceans.

2. Listen and read.

(Nghe và đọc.)

We can help the environment by following these rules. (Chúng ta có thể giúp cải thiện môi trường bằng cách tuân theo các qui tắc sau.)

DON'T - ĐỪNG DO - HÃY

a) Don't throw trash on the street.

(Đừng vứt rác trên đường.)

e) Keep off the grass.

(Tránh giẫm lên cỏ.)

b) Don't pick flowers.

(Đừng hái hoa.)

f) Save water.

(Hãy tiết kiệm nước.)

c) Don't damage trees.

(Đừng phá hoại cây cối.)

g) Collect paper.

(Hãy thu gom giấy.)

d) Don't throw trash in the country.

(Đừng vứt rác ở miền quê.)

h) Collect bottles and cans.

(Hãy thu gom chai và lon.)

Now match the rules with these signs. (Bây giờ ghép các qui tắc trên với các dấu hiệu này.)

Tiếng Anh 6 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 6

Gợi ý:

a) Don't throw trash in the street. - tranh c)

b) Don't pick flowers. - tranh f)

c) Don't damage trees. - tranh a)

d) Don't throw trash in the country. - tranh h)

e) Keep off the grass. - tranh e)

f) Save water. - tranh b)

g) Collect paper. - tranh g)

h) Collect bottles. - tranh d)

3. Play with words.

(Chơi với chữ.)

Tiếng Anh 6 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 6

Hướng dẫn dịch:

Tiếng Anh 6 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 6

4. Listen and repeat.

(Lắng nghe và lặp lại.)

Hướng dẫn dịch:

Lan: Chúng ta không nên xả rác.

Ba: Chúng ta sẽ làm gì?

Nga: Hãy bỏ rác vào sọt.

Nam: Không có cái sọt rác nào cả.

Lan: Vậy thì chúng ta nên bỏ rác vào một cái túi rồi mang về nhà.

5. Practice using should and shouldn't with a partner. Write rules for the pictures.

(Luyện tập sử dụng shouldshouldn't với bạn học. Viết các qui tắc cho các bức tranh.)

Example

a) We should not leave trash. (Chúng ta không nên xả rác.)

Tiếng Anh 6 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 6

a) We should not leave trash.

b) We should save water. (Chúng ta nên tiết kiệm nước.)

c) We should not damage trees.

d) We should collect cans and bottles.

e) We should not pick flowers.

6. Listen and read. Then answer the questions.

(Lắng nghe và đọc. Sau đó trả lời các câu hỏi.)

Hướng dẫn dịch:

Ở Việt Nam, chúng ta tái sử dụng nhiều thứ.

Chúng ta thu gom thức ăn thừa và cho lợn ăn.

Chúng ta thu lượm chai và lon và tái chế chúng.

Chúng ta thu gom giấy vụn, kim loại phế liệu và nhựa cũ và tái chế chúng.

Các nhà máy ở Việt Nam sử dụng tất cả những thứ này.

Trả lời câu hỏi:

a) In Viet Nam, what do we collect and recycle? (Ở Việt Nam, chúng ta đang thu gom và tái chế cái gì?)

=> In Vietnam, we collect empty bottles, cans, waste paper, scrap metal and old plastic and recycle them.

b) What do we do with waste food? (Chúng ta làm gì với thức ăn thừa?)

=> We feed it to pigs.

c) What do factories do with waste and scrap? (Các nhà máy làm gì với phế thải và phế liệu?)

=> Factories recycle them and then use them.

d) Do you collect things? (Bạn có thu gom các đồ vật không?)

=> Yes, I do.

e) What do you collect? (Bạn thu gom làm gì?)

=> I collect waste paper for our school mini-project (kế hoạch nhỏ ở trường).

7. Remember.

(Ghi nhớ.)

Tiếng Anh 6 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 6

Các bài giải bài tập tiếng Anh lớp 6 | Để học tốt tiếng Anh 6 Unit 16 khác:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh 6 | Soạn Tiếng Anh 6 | Để học tốt Tiếng Anh 6 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt tiếng Anh 6 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-16-man-and-the-environment.jsp