Unit 5 lớp 6: A. My dayUnit 5: Things I do

A. My day (Phần 1-7 trang 52-55 SGK Tiếng Anh 6)

1. Listen and repeat. Then practise with a partner.

(Nghe và lặp lại. Sau đó luyện tập với bạn học.)

Tiếng Anh 6 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 6
Every day, I get up at six. (Mỗi ngày tôi thức dậy lúc 6 giờ.)Every day, Nga gets up at six. (Mỗi ngày, Nga thức dậy lúc 6 giờ.)
Every morning, I go to school. (Mỗi sáng, tôi đi học.)She goes to school. (Cô ấy đi học.)
Every afternoon, I play games. (Mỗi chiều, tôi chơi trò chơi.)She plays games. (Cô ấy chơi trò chơi.)
Every evening, I do my homework. (Mỗi tối, tôi làm bài tập về nhà.)She does her homework. (Cô ấy làm bài tập về nhà.)

2. Look at exercise A 1 again. Ask and answer with a partner.

(Nhìn lại bài tập A 1. Hỏi và trả lời với bạn học.)

a) What does Nga do every day? (Nga làm gì mỗi ngày?)

=> Every day she gets up at six.

b) What does she do every morning? (Cô ấy làm gì mỗi sáng?)

=> Every morning, she goes to school.

c) What does she do every afternoon? (Cô ấy làm gì mỗi chiều?)

=> Every afternoon, she plays games.

d) What does she do every evening? (Cô ấy làm gì mỗi tối?)

=> Every evening, she does her homework.

3. Listen and repeat. Then practice the dialogue with a partner.

(Lắng nghe và lặp lại. Sau đó thực hành hội thoại với bạn học.)

What do you do after school?

(Bạn làm gì sau giờ học?)

Tiếng Anh 6 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 6
I watch television. (Tôi xem tivi.)Ba watches television. (Ba xem tivi.)
I do the housework. (Tôi làm việc nhà.)Lan does the housework. (Lan làm việc nhà.)
I listen to music. (Tôi nghe nhạc.)Nam listen to music. (Nam nghe nhạc.)
I read. (Tôi đọc sách.)Thu reads. (Thu đọc sách.)

4. Answer. Then write answers in your exercise book.

(Trả lời. Sau đó viết các câu trả lời vào trong vở bài tập của em.)

a) What does Lan do after school? (Lan làm gì sau giờ học?)

=> She does the housework.

b) What does Ba do after school?

=> Ba/He watches television.

c) What does Thu do after school?

=> Thu/She reads.

d) What does Nam do after school?

=> Nam/He listens to music.

5. Listen and repeat. Then practice with a partner.

(Lắng nghe và lặp lại. Sau đó thực hành với bạn học.)

Tiếng Anh 6 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 6

Hướng dẫn dịch:

Ba:   Bạn và Nga làm gì sau giờ học?

Lan: Chúng mình chơi bóng chuyền.

Ba:   Vậy Thu và Vui làm gì?

Lan: Họ chơi bóng đá.

Ba:   Con gái chơi bóng đá hả?

Lan: Ừ, đúng vậy.

Ba:   Bạn có chơi bóng đá không?

Lan: Không, mình không.

Ba:   Thế Nga có chơi bóng đá không?

Lan: Không, cô ấy không.

6. Listen and answer. Say Yes, I do or No, I don't.

(Lắng nghe và trả lời. Nói Yes, I do hoặc No, I don't)

a) Do you play sports? ()

=> Yes, I do.

b) Do you watch television? (Bạn có xem tivi không?)

=> Yes, I do.

c) Do you do the housework? (Bạn có làm bài tập về nhà không?)

=> Yes, I do.

d) Do you play volleyball? (Bạn có chơi bóng chuyền không?)

=> No, I don't.

e) Do you listen to music? (Bạn có nghe nhạc không?)

=> No, I don't.

f) Do you read? (Bạn có đọc sách không?)

=> Yes, I do.

g) Do you do your housework? (Bạn có làm việc nhà không?)

=> Yes, I do.

7. Remember.

(Ghi nhớ.)

Tiếng Anh 6 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 6

Các bài học tiếng Anh lớp 6 Unit 5 khác:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh 6 | Soạn Tiếng Anh 6 | Để học tốt Tiếng Anh 6 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt tiếng Anh 6 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-5-things-i-do.jsp