Unit 6 lớp 6: C. Around the houseUnit 6: Places

C. Around the house (Phần 1-6 trang 68-71 SGK Tiếng Anh 6)

Tiếng Anh 6 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 6

Hướng dẫn dịch:

Hãy nhìn ngôi nhà này.

Trước nhà có một cái sân lớn.

Sau nhà có những cây cao.

Sau những cây cao có những ngọn núi.

Bên trái ngôi nhà có một cái giếng.

Bên phải ngôi nhà có những bông hoa.

Trả lời câu hỏi:

a) Where is the yard? (Cái sân ở đâu?)

=> The yard is in front of the house.

b) Where are the tall trees? (Các cây cao ở đâu?)

=> The tall trees are behind the house.

c) Where are the mountains? (Các ngọn núi ở đâu?)

=> The mountains are behind the trees.

d) Where is the well? (Cái giếng ở đâu?)

=> The well is on the left of the house.

e) Where are the flowers? (Những bông hoa ở đâu?)

=> The flowers are on the right of the house.

f) Where is the house? (Ngôi nhà ở đâu?)

=> The house is between the well and the flowers.

2. Listen and find the right picture. Then write about the three houses in your exercise book.

(Lắng nghe và tìm bức tranh đúng. Sau đó viết về ba ngôi nhà vào vở bài tập của em.)

Tiếng Anh 6 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 6

a) Which is Ba's house?

=> (A) Ba's house is behind the flowers.

b) Which is Lan's house?

=> (B) Lan's house is to the left of the trees.

c) Which is Tuan's house?

=> (B) Tuan's house is to the right of the well.

3. Listen and read.

(Nghe và đọc.)

Tiếng Anh 6 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 6

Hướng dẫn dịch:

Hiệu photo bên cạnh tiệm bánh mì.

Rạp chiếu phim ở giữa tiệm bánh mì và hiệu thuốc tây.

Nhà hàng đối diện hiệu thuốc.

Đồn công an ở bên cạnh nhà hàng.

Cửa hàng đồ chơi ở giữa đồn công an và hiệu sách.

Những đứa trẻ đang ở trong hiệu sách.

4. Practice with a partner.

(Thực hành với bạn học.)

a) Ask and answer questions about the picture in exercise C3. (Hỏi và trả lời các câu hỏi về bức tranh trong bài tập C3.)

- Where is the bakery?

It is between the photocopy store and the movie theatre.

- Where's the police station?

It's opposite the movie theatre.

- Where's the drugstore?

It's next to the movie theatre.

- Where's the restaurant?

It's opposite the drugstore.

b) Play a guessing game. (Chơi trò chơi đoán.)

Example:

It's opposite the movie theatre. What's it? (Nó đối diện với rạp chiếu phim. Đó là cái gì?)

It's the police station. (Đó là đồn công an.)

That's right. (Đúng rồi.)

1) It's next to the bakery. What's it?

It's the photocopy store.

That's right.

2) It's between the bakery and the drugstore. What is it?

It's the movie theatre.

That's right.

3) It's next to the bakery. What is it?

It's the movie theatre.

That's right.

4) It's opposite the bookstore. What is it?

It's the photocopy store.

That's right.

5) It's next to the movie theatre. What is it?

It's the drugstore.

That's right.

5. Ask and answer questions about your home with a partner.

(Hỏi và trả lời các câu hỏi về ngôi nhà của em với bạn học.)

a) What is in front of your house? (Trước nhà bạn có cái gì?)

=> In front of my house, there is a yard.

b) What is behind your house? (Sau nhà bạn có cái gì?)

=> Behind my house, there are other houses.

c) What is to the left of your house? (Bên trái nhà bạn có cái gì?)

=> To the left of my house, there is a slum.

d) What is to the right of your house? (Bên phải nhà bạn có cái gì?)

=> To the right of my house, there is an other house.

slum (n): con hẻm

6. Remember.

(Ghi nhớ.)

Tiếng Anh 6 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 6

Các bài học tiếng Anh lớp 6 Unit 6 khác:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh 6 | Soạn Tiếng Anh 6 | Để học tốt Tiếng Anh 6 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt tiếng Anh 6 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-6-places.jsp