Unit 11 lớp 7: Looking backUnit 11 lớp 7: Looking back (phần 1 → 5 trang 56 SGK Tiếng Anh 7 mới)

Vocabulary

1. Use the clues in the two pictures to form a phrase. ()

Để học tốt tiếng anh 7 mới | Giải bài tập tiếng anh 7 mới

a. environmentally friendly helicopter.

b. solar-power taxi.

c. driverless plane.

d. space car.

e. underwater bus.

2. Complete this table. (Hoàn thành bảng)

VerbEnergy used Characteristics
Bicycleride, pedalwindhighspeed
Cardrivewaterflying, driverless
Trainridesolarhighspeed, driverless
Airplaneflysolardriverless

3. Change the personal pronouns in brackets into suitable possessive pronouns. (Đổi những đại từ nhân xưng trong ngoặc thành đại từ sở hữu thích hợp.)

1. mine2. yours3. theirs4. hers

4. Look at the information about skycycling tubes. Then write a description of this means of transport using will and won't. (Nhìn vào thông tin về cái ống đạp trên không. Sau đó viết bài miêu tả phương tiện này sử dụng will và won'.)

Để học tốt tiếng anh 7 mới | Giải bài tập tiếng anh 7 mới

Skycycling tubes will be easy to drive. They will be slow. They will be healthy and environmentally friendly. (Ống xe đạp trên không sẽ rất dễ điều khiến. Chúng sẽ chậm. Chúng sẽ tốt cho sức khỏe và thân thiện với môi trường.)

Skycyclin tubes won't be driverless. They won't be cheap and they won't travel at high speed. (Ống xe đạp trên không sẽ cần người điều khiển. Chúng sẽ không rẽ và không đi chuyển với tốc độ cao.)

Communication

5. Match the sentences in A with those in B. Some sentences in A can be matched with more than one sentence in B. (Nối các câu trong cột A với các câu trong cột B. Một số câu trong cột A có thể phù hợp với hơn 1 câu trong cột B.)

1. c2. e3. b4. a5. d

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 11 khác:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 7 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 7 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-11-travelling-in-the-future.jsp