Unit 11 lớp 7: Looking backĐể học tốt Tiếng Anh 7 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm

Unit 11: Travelling in the future

Unit 11 lớp 7: Looking back (phần 1 → 5 trang 56 SGK Tiếng Anh 7 thí điểm)

Vocabulary

1. Use the clues in the two pictures to form a phrase. ()

Để học tốt tiếng anh 7 thí điểm | Giải bài tập tiếng anh 7 thí điểm

a. environmentally friendly helicopter.

b. solar-power taxi.

c. driverless plane.

d. space car.

e. underwater bus.

2. Complete this table. (Hoàn thành bảng)

VerbEnergy used Characteristics
Bicycleride, pedalwindhighspeed
Cardrivewaterflying, driverless
Trainridesolarhighspeed, driverless
Airplaneflysolardriverless

3. Change the personal pronouns in brackets into suitable possessive pronouns. (Đổi những đại từ nhân xưng trong ngoặc thành đại từ sở hữu thích hợp.)

1. mine2. yours3. theirs4. hers

4. Look at the information about skycycling tubes. Then write a description of this means of transport using will and won't. (Nhìn vào thông tin về cái ống đạp trên không. Sau đó viết bài miêu tả phương tiện này sử dụng will và won'.)

Để học tốt tiếng anh 7 thí điểm | Giải bài tập tiếng anh 7 thí điểm

Skycycling tubes will be easy to drive. They will be slow. They will be healthy and environmentally friendly. (Ống xe đạp trên không sẽ rất dễ điều khiến. Chúng sẽ chậm. Chúng sẽ tốt cho sức khỏe và thân thiện với môi trường.)

Skycyclin tubes won't be driverless. They won't be cheap and they won't travel at high speed. (Ống xe đạp trên không sẽ cần người điều khiển. Chúng sẽ không rẽ và không đi chuyển với tốc độ cao.)

Communication

5. Match the sentences in A with those in B. Some sentences in A can be matched with more than one sentence in B. (Nối các câu trong cột A với các câu trong cột B. Một số câu trong cột A có thể phù hợp với hơn 1 câu trong cột B.)

1. c2. e3. b4. a5. d

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 11 khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link soạn văn 7 (ngắn gọn, đầy đủ), giải bài tập Toán 7, Giải bài tập Vật Lý 7giải bài tập Sinh học 7 hay nhất tại VietJack.

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 7 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểm (Nhà xuất bản Thanh Niên) và Giải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm (Nhà xuất bản Hải Phòng).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-11-travelling-in-the-future.jsp