Unit 4 lớp 7: CommunicationUnit 4 lớp 7: Communication (phần 1 → 3 trang 43 SGK Tiếng Anh 7 mới)

1. Music Quiz: What do you know? (Câu đố âm nhạc: Bạn biết gì?)

Để học tốt tiếng anh 7 mới | Giải bài tập tiếng anh 7 mới

Work in groups and answer the questions.(Làm việc theo nhóm và trả lời câu hỏi.)

1. B2. C3. A4. C5. B6. B

2. Read the following passage. In groups, discuss the questions below. (Đọc đoạn vãn sau. Thảo luận các câu hỏi dưới đây theo nhóm.)

Hướng dẫn dịch

Ngày nay, các trường học ở một số quốc gia đang xem xét việc các môn học như Âm nhạc và Nghệ thuật có nên đưa vào chương trình giáo dục hay không. Đối với nhiều người, kiến thức âm nhạc vànghệ thuật được xem như một điều cần thiết cho bất cứ ai muốn có được một nền giáo dục thực sự. Một số khác nói rằng những học sinh giỏi về âm nhạc hay nghệ thuật thực ra học các môn học có tính hàn lâm như Toán hay Khoa học tốt hơn. Tuy vậy, một số người cho rằng âm nhạc và nghệ thuật không phải là một phần quan trọng của giáo dục bởi vì chúng không tạo nền tảng cho công việc của học sinh sau này.

Do you think music and arts should be compulsory subjects at schools in Vietnam? Why or why not?(Bạn có nghĩ rằng âm nhạc và nghệ thuật nên là môn học bắt buộc ở trường học tại Việt Nam? Tại sao có hoặc tại sao không?)

I don't think Music and Arts should be compulsory subjects at school. I'd like to explain my choice more clearly. Firstly, students have to learn so many subjects at school now. They must study both at school and at home. This make students life so stressful. Secondly, some students like music and arts, others don't like them. Maybe they like sports or outdoor activities or something else, so Music and Arts shouldn't be compulsory subjects. However, they should be optional subjects and students should be encouraged to study these subjects if they have ability. We should also appreciate these students. Students who are good at Music and Arts are as the students who are excellent at Maths or Science.

Hướng dẫn dịch

Tôi không nghĩ là Âm nhạc và Nghệ thuật nên là những môn học bắt buộc ở trường. Tôi muốn giải thích thêm cho rõ ràng sự lựa chọn của mình. Thứ nhất, hiện nay học sinh phải học quá nhiều môn học ở trường. Họ vừa phải học ở trường, vừa phải học ở nhà. Điều này khiến cho cuộc sống học sinh của họ quá sức căng thẳng. Thứ hai, một số học sinh thích âm nhạc và nghệ thuật, một số khác thì không thích. Có thể họ thích thể thao hay các hoạt động ngoài trời hơn hoặc một thứ gì đó khác, do vậy Âm nhạc và Nghệ thuật không nên là những môn học bắt buộc. Tuy vậy, chúng nên là những môn học tự chọn và học sinh nên được khuyến khích học những môn này nếu họ có khả năng. Chúng ta nên đánh giá cao những học sinh này. Những học sinh giỏi Âm nhạc hay Nghệ thuật cũng thông minh như những học sinh giỏi Toán hay Khoa học.

3. Look at the different subjects below. In groups, make a list from the most useful to the least useful in the space below. How can the top three subjects on your list help you in other areas of school and life? (Nhìn vào các môn học khác nhau dưới đây. Làm việc theo nhóm, lập danh sách từ các môn quan trọng nhất đến môn ít quan trọng nhất Ba môn đầu trong danh sách của bạn có thể giúp bạn như thế nào trong các lĩnh vực học tập và cuộc sống.)

1. Music: It helps me relax after work.

2. Dancing: It makes me feel free and relaxed after a hard day.

3. Singing: It helps me to release stress after working or studying for a long time.

4. Painting: It doesn't help me so much in life. I seldom have to use this ability.

5. Photography: It's a joyful entertainment but it doesn't have important roles in my life.

Hướng dẫn dịch

1. Âm nhạc: Nó giúp tôi thư giãn sau giờ làm việc.)

2. Khiêu vũ: Nó làm cho tôi cảm thấy tự do và thoải mái sau một ngày vất vả.)

3. Ca hát Nó giúp tôi giải toả căng thẳng sau khi làm việc hoặc học tập trong thời gian dài.)

4. Hội họa: Nó không giúp đỡ tôi rất nhiều trong cuộc sống. Tôi ít khi phải sử dụng khả năng này.)

5. Nhiếp ảnh: Đó là một thú giải trí vui vẻ nhưng nó không có vai trò quan trọng trong cuộc sống của tôi.)

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 4 khác:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 7 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 7 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-4-music-and-arts.jsp