Unit 5 lớp 7: A closer look 1Unit 5 lớp 7: A closer look 1 (phần 1 → 5 trang 50 SGK Tiếng Anh 7 mới)

Vocabulary

1. Look at the pictures and complete the instructions with the verbs in the box. (Nhìn vào tranh và hoàn thành các lời chỉ dẫn với các động từ trong bảng.)

1. beat2. heat3. pour4. fold5. serve

2. Put the words in the correct order to make sentences. Then reorder the sentences to give the instructions on how to make a pancake. (Sắp xếp các từ theo đúng thứ tự để tạo thành câu. Sau đó sắp xếp lại các câu để đưa ra hướng dẫn cách thức làm bánh xèo.)

Sắp xếp từ:

1. Beat the eggs together with sugar, flour, and milk.

2. Pour 14 cup of the mixture into the pan at a time.

3. Heat the oil over a medium heat in a frying pan.

4. Cook until golden.

5. Serve the pancake with some vegetables.

Sắp xếp câu: 1 3 2 4 5.

3. Put the following nouns in the correct columns. Some may fit in both categories. (Cho các danh từ sau vào đúng cột. Một số từ có thế phù hợp cho cả 2 cột.)

DishesIngredients
pancakesalt
beef noodle soupcooking oil
spring rollsflour
noodlespork
porkturmeric
omelletepepper
sandwichnoodles

Pronunciation

4. Listen and repeat the words. Pay attention to the sounds // and //. (Nghe và lặp lại các từ sau. Chú ý đến âm // và âm //.)

Now, in pairs put the words in the correct column.(Bây giờ làm theo cặp, sắp xếp các từ cho dung cột.)

/n//o:/
soft, hot, bottle, pot, rodpork, salt, fork, sport, sauce

5. Listen to the sentences and circle the words you hear. (Nghe các câu sau và khoanh tròn từ bạn nghe thấy.)

1. cod2. port3. sports4. fox5. short

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 5 khác:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 7 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 7 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-5-vietnamese-food-and-drink.jsp