Unit 5 lớp 7: Looking backĐể học tốt Tiếng Anh 7 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm

Unit 5: Vietnamese food and drink

Unit 5 lớp 7: Looking back (phần 1 → 6 trang SGK Tiếng Anh 7 thí điểm)

Vocabulary

1. Add the words/ phrases you have learnt to the columns (Thêm các từ/ cụm từ mà bạn đã học vào các cột.)

DishesIngredientsMeasurement

omelette

beef

noodle

rice

sandwich

meat

tofu

bread

spring roll

pork

shrimp

salt

flour

pepper

oil

onion

vsugar

chilli

sauce

a slide

a bottle

a can

a box

a teaspoon

a bar

a bag

a kilo

Compare with a partner. Who has more words/phrases?(So sánh với bạn ngồi cạnh. Ai có nhiều từ/ cụm từ hơn?)

2. Fill each gap with a verb from the box. (Hoàn thành chỗ trống với động từ trong bảng.)

1. fold2. pour3. beat4. heat5. serve

Grammar

3. Choose a!an or some for the following words. (Chọn a!an hoặc some cho các từ sau.)

1. a banana2. some bread3. some beef4. some pepper
5. some pork6. some salt7. an apple8. some milk

4. Complete the sentences with some or any. (Hoàn thành câu với some hoặc any.)

1. any2. some3. any4. some, any5. any, some

Hướng dẫn dịch

1. Không có quả trứng nào trong tủ lạnh cả.

2. Bạn có muôn uống chút cà phê không?

3. Có chút nước cam vắt nào trong tủ lạnh không?

4. Cô ấy có vài quả trứng nhưng cô ấy không có chút sữa nào cả.

5. Tôi đã đi câu cá nhưng tôi không bắt được con cá nào, vì vậy chúng tôi ăn tối với ít bánh mì.

5. Make questions with How many/How much for the underlined words in the following sentences. (Đặt câu hỏi vói How many/How much cho các từ gạch chân trong các câu sau.)

1. How many oranges has Ann got?

2. How much milk is there in the bottle?

3. How many cans of lemonade do you need?

4. How many apples has Peter got in his bag?

5. How much rice is left in the electric cooker?

Communication

6. Choose sentences (A-D) to complete the following conversation. Practise the conversation with a partner. (Chọn các câu từ (A-D) để hoànthành đoạn hội thoại.Thực hành bài hội thoại với một người bạn.)

1. D2. B3. A4. C

Hướng dẫn dịch

Phong: Cậu có thể chỉ tớ cách nấu cơm không? Tớ nên làm gì đầu tiên?

Mi: Đầu tiên cho nước vào nồi và đun sôi với nhiệt độ cao cho đến khi nước sôi.

Phong: Tớ cần làm gì khi nước sôi?

Mi: Khi nước sôi, cho gạo vào và để nó sôi trong 5 phút.

Phong: Sau đó thì sao?

Mi: Sau đó khuấy đều.

Phong: OK, sau đó là gì?

Mi: Nấu với nhiệt độ thấp hơn trong 15 phút trước khi cậu có thể ăn nó.

Phong: À. Cảm ơn cậu nhé.

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 5 khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link soạn văn 7 (ngắn gọn, đầy đủ), giải bài tập Toán 7, Giải bài tập Vật Lý 7giải bài tập Sinh học 7 hay nhất tại VietJack.

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 7 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểm (Nhà xuất bản Thanh Niên) và Giải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm (Nhà xuất bản Hải Phòng).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-5-vietnamese-food-and-drink.jsp