Unit 6 lớp 7: Skills 2Unit 6 lớp 7: Skills 2 (phần 1 → 4 trang 65 SGK Tiếng Anh 7 mới)

Listening

1. Listen to the recording and circle the appropriate answer A, B, or C. (Nghe bài đọc và khoanh tròn câu trả lời thích hợp A, B, hoặc C.)

1. C2. B3. B4. A

2. Listen to the recording again and write short answers to the questions. (Nghe lại bài hội thoại và viết câu trả lời ngắn cho các câu hỏi.)

1. In 1292.

2. He was an honest man.

3. He returned to his home village and continued teaching and wrote book.

4. He was 78.

Writing

3. Discuss the table in groups. Complete the table about the history of the Temple of Literature - the Imperial Academy. (Thảo luận theo nhóm. Hoàn thành bảng sau về lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám.)

TimeEventConstruction Attraction
1070The Temple of Literature(Văn Miếu)Emperor Ly Thanh Tong (Vua Lý Thánh Tông)One of the historic and cultural sites of Viet Nam (Một trong những địa danh lịch sử - văn hóa của Việt Nam)
1076The Imperial Academy (Quốc Tử Giám) Emperor Ly Nhan Tong (Vua Lý Nhân Tông)The first University of Viet Nam (Trường đại học đầu tiên của Việt Nam)
1484Doctor's stone tablets (Bia tiến sĩ)Emperor Le Thanh Tong (Vua Lê Thánh Tông)World Heritage (Di sản thế giói)
2003The four statues (Bốn bức tượng) Ha Noi People's Commitee (Ủy ban nhân dân Hà Nội) Founders of Temple of Literature (Những nhà sáng lập Văn Miếu)

4. Write about the history of the Temple of Literature - the Imperial Academy. You can use the information in 3 to help you. (Viết về lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Bạn có thể sử dụng thông tin trong bài 3 để giúp bạn.)

The Temple of Literature is a very famous historic and cultural site of Viet Nam. It's established by Ly Thanh Tong in 1076. It was continuingly developed by the later Kings. In the Temple of Literature, there is the Imperial Academy. It was built by the Emperor Ly Nhan Tong. It's considered the first University of Vietnam. And in 1484, Emperor Le Thanh Tong built the first Doctor's stone tablet to memorize the contribution of Doctors. In 2010, the 82 Doctor's stone tablets were recognised as World Heritage by UNESCO. In 2003, Ha Noi People's Committee constructed the four statues of Chu Van An, Ly Thanh Tong, Ly Nhan Tong and Le Thanh Tong to memorize their contribution. Nowadays, the Temple of Literature is visited by a lot of tourists and students every year.

Hướng dẫn dịch

Văn Miếu là một địa danh văn hóa - lịch sử nổi tiếng của Việt Nam. Nó được thành lập bởi vua Lý Thánh Tông vào năm 1076. Nó tiếp tục được phát triển bởi các vị vua đời sau. Trong Văn Miếu có Quốc Tử Giám. Quốc Tử giám được xây dựng bởi vua Lý Nhân Tông. Nó được xem như là trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Và vào năm 1484, vua Lê Thánh Tông dựng bia đá tiến sĩ đầu tiên nhằm vinh danh những cống hiến của các vị Tiến sĩ. Vào năm 2010, 82 bia đá tiến sĩ được công nhận là di sản thế giới bởi UNESCO. Vào năm 2003, ủy ban nhân dân Hà Nội xây dựng bốn bức tượng: thầy Chu Văn An, vua Lý Thánh Tông, vua Lý Nhân Tông và vua Lê Thánh Tông nhằm tưởng nhớ những cống hiến của các vị. Ngày nay, Văn Miếu được rất nhiều du khách và học sinh ghé thăm hàng năm.

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 6 khác:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 7 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 7 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-6-the-first-university-in-viet-nam.jsp