Unit 7 lớp 7: ProjectUnit 7 lớp 7: Project (phần 1 → 4 trang 15 SGK Tiếng Anh 7 mới)

1. In groups, think of some traffic signs to display around your school. Use the following prompts or your own ideas. (Làm theo nhóm, nghĩ về các biển báo giao thông xung quanh trường học của bạn. Sử dụng các gợi ý sau hoặc ý kiến của riêng bạn.)

• Should there be a speed limit in the playground? Yes, I think so.

• Should there be a "one way" sign in the corridors? No, I don't think so.

• Should there be a traffic light sign at the school gate? No, I don't think so.

2. Make some of these traffic signs of your own out of paper, cardboard or other materials. (Làm một số biến báo giao thông của riêng bạn bằng giấy, bìa cứng hay các chất liệu khác.)

3. Show them to your group or class and say (Cho nhóm hoặc lớp của bạn xem và nói)

What it is? (Nó là biến báo gì?)

What it tells people to do/not to do, warn people about, or gives information about. (Nó cho chúng ta biết phải làm gì/ không được làm gì, cánh báo chúng ta hoặc đi ra thông tin về điều gì)

4. Display your signs in the appropriate places in or around school. (Trình bày các biển báo của bạn ở những nơi phù hợp trong trường hay những nơi xung quanh gần trường.)

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 7 khác:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 7 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 7 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-7-traffic.jsp