Unit 9 lớp 7: Skills 2Unit 9 lớp 7: Skills 2 (phần 1 → 5 trang 33 SGK Tiếng Anh 7 mới)

1. Look at the pictures below. What kind of festivals do you think it is? Share your ideas with a partner. (Nhìn vào các tranh bên dưới. Bạn nghĩ đó là kiểu lễ hội nào? Chia sẻ ý kiến của bạn với bạn cùng lớp.)

Để học tốt tiếng anh 7 mới | Giải bài tập tiếng anh 7 mới

I think this is a music festival. (Tôi ngĩ đây là một lễ hội âm nhạc)

2. Listen to Nick talk about a music festival he attended. Tick (√) true (T) or false (F.) Correct the false sentences. (Lắng nghe Nick nói về một lễ hội âm nhạc cậu ta đã tham dự. Đánh dấu (√) T hoặc F. Sửa lại các câu sai.)

1. F

→ The Isle of Wight is the most well-known festival in our country

2. T

3. F

→ Nick and his family stayed in a tent.

4. F

→ Jon Bon Jovi is the favourite singer of Nick's father

5. T

Hướng dẫn dịch

1. Isle of Wight là lễ hội nổi tiếng nhất đất nước chúng tôi.

2. Có khoảng 60,000 người tham gia lễ hội này năm ngoái.

3. Nick và gia đình cậu ấy ở trong một căn lều.

4. Jon Bon Jovi là ca sĩ yêu thích của bố Nick.

5. Ban nhạc cùa Jon Bon Jovi đã trình diễn gần 3 giờ đồng hồ.

3. Listen again and answer the questions. (Nghe lại và trả lời các câu hỏi.)

1. It takes place every June.

2. They are music bands.

3. He interested the audience with the hit songs.

4. They also went to the Bohemian woods.

5. They enjoyed a mix of good music from around the world.

4. Think about a festival you attended. Make notes about it below. (Nghĩ về một lễ hội bạn đã tham dự. Ghi chú về nó dưới đây.)

Name of festival1000th Anniversary of Thang Long - Ha Noi Festival
What was the festival?Lots of activities in this festival such as: fireworks display, military parade, music performance, ect.
Who celebrated it?Vietnam government.
Where was it held?Everywhere in Viet Nam and Ha Noi is the centre.
When was it held?From October 1st 2015 to October 10th 2015.
How was it held?People do a lot of activities such as: fireworks, parties, parade and other interesting things.
Why was it held?To celebrate tile 1000th anniversary of Ha Noi.

5. Now write a short paragraph about the festival you attended. Use the notes above. (Bây giờ viết một đoạn văn ngắn về một hội bạn đã tham gia. Sử dụng các ghi chú bên trên.)

Five years ago, I attended a very big festival in Ha Noi. It's called 1000th Anniversary of Thang Long - Ha Noi Festival. There are a lot of activities in this festival such as fireworks display, military parade, music performances, ect. It was organized very splendidly because the organizers are the Viet Nam government. Millions of people came to Ha Noi to participate in this great festival. It was held for ten days from October 1st 2015 to October 10th 2015.1 saw lots of fireworks, parties, parades during these days. It was interesting. I took so many pictures on this festival because there were plenty of beautiful scenes. We organized this great festival to celebrate the 1000th anniversary of Thang Long - Ha Noi.

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 9 khác:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 7 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 7 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-9-festivals-around-the-world.jsp