Ngữ pháp tiếng Anh 7 Unit 15: Going out (Phần 2)Keep + O + Adj

- The noise keeps me awake.
Tiếng ồn làm tôi không ngủ được.
- She always keeps her house tidy.
Cô ấy luôn giữ nhà cửa ngăn nắp.

Hai động từ make, find cũng có cấu trúc này.

- They always make their classroom more attractive.
Chúng luôn làm phòng học của chúng hấp dẫn hơn.
- He finds the exercise hard.
Anh ấy nhận thấy bài tập khó.

Verb form

a. V + V (nguyên thể có TO)

- You can't get to know all your neighbors.
Bạn không thể biết tất cả người láng giềng của bạn.
- She rarely goes to see movies.
Cô ấy ít khi đi xem phim.

b. V + O + V (nguyên thể có TO)

- My parents wanted me to be an engineer.
Cha mẹ tôi đã muốn tôi là kĩ sư.
- The teacher expects his students to study hard for the exam.
Giáo viên mong học trò mình học chăm chỉ cho kì thi.

c. V + V-ing: như enjoy, like, finish, practice, hate, consider, avoid, mind, ...

- I enjoy reading books very much.
Tôi rất thích đọc sách.
- He practices speaking English.
Anh ấy tập nói tiếng Anh.

Các bài học tiếng Anh lớp 7 Unit 15 khác:

Xem thêm: Videos giải bài tập Tiếng Anh 7 của cô Nguyễn Minh Hiền

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh 7 | Soạn Tiếng Anh 7 | Để học tốt Tiếng Anh 7 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt tiếng Anh 7 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-15-going-out.jsp