Ngữ pháp tiếng Anh 7 Unit 15: Going outSpend và Waste

  • Spend (v): sử dụng, tiêu dùng, tiêu thụ

  • Waste (v): phung phí, lãng phí

Spend/Waste + cụm từ chỉ thời gian/tiền + V-ing

- Every day he spends an hour studying English.
Mỗi ngày anh ấy bỏ ra một giờ học tiếng Anh.
- This boy wastes much of his money playing games.
Đứa con trai này phung phí nhiều tiền chơi trò chơi.

Spend/Waste + cụm từ chỉ thời gian/tiền + on + something

- He wasted much time on games.
Anh ấy phung phí nhiều thời gian vào trò chơi.
- She spent a lot of money on clothes.
Cô ấy tiều xài nhiều tiền cho quần áo.

Be/Get used to

Được dùng để diễn tả sự quen thuộc. Sau be/get used to là một danh từ (N), hay danh động từ (V-ing).

- He is a farmer. He gets used to working in the sun.
Anh ấy là nông dân. Anh ấy quen làm việc ngoài nắng.
- She is used to riding in busy streets.
Chị ấy quen đi xe ở đường phố nhộn nhịp.
- Will he get used to hot weather in the country?
Ông ấy sẽ quen với khí hậu nóng ở nước này không?
- The boy isn't used to the new life in the city.
Thằng bé không quen với cuộc sống mới ở thành phố.

Các bài học tiếng Anh lớp 7 Unit 15 khác:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để cùng nhau xây dựng một cộng đồng học tập lớn nhất cả nước.

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh 7 | Soạn Tiếng Anh 7 | Để học tốt Tiếng Anh 7 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt tiếng Anh 7 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 7.

Nếu thấy hay, hãy Like và chia sẻ nhé!


unit-15-going-out.jsp