Ngữ pháp tiếng Anh 7 Unit 15: Going out (Phần 1)Spend và Waste

  • Spend (v): sử dụng, tiêu dùng, tiêu thụ

  • Waste (v): phung phí, lãng phí

Spend/Waste + cụm từ chỉ thời gian/tiền + V-ing

- Every day he spends an hour studying English.
Mỗi ngày anh ấy bỏ ra một giờ học tiếng Anh.
- This boy wastes much of his money playing games.
Đứa con trai này phung phí nhiều tiền chơi trò chơi.

Spend/Waste + cụm từ chỉ thời gian/tiền + on + something

- He wasted much time on games.
Anh ấy phung phí nhiều thời gian vào trò chơi.
- She spent a lot of money on clothes.
Cô ấy tiều xài nhiều tiền cho quần áo.

Be/Get used to

Được dùng để diễn tả sự quen thuộc. Sau be/get used to là một danh từ (N), hay danh động từ (V-ing).

- He is a farmer. He gets used to working in the sun.
Anh ấy là nông dân. Anh ấy quen làm việc ngoài nắng.
- She is used to riding in busy streets.
Chị ấy quen đi xe ở đường phố nhộn nhịp.
- Will he get used to hot weather in the country?
Ông ấy sẽ quen với khí hậu nóng ở nước này không?
- The boy isn't used to the new life in the city.
Thằng bé không quen với cuộc sống mới ở thành phố.

Các bài học tiếng Anh lớp 7 Unit 15 khác:

Xem thêm: Videos giải bài tập Tiếng Anh 7 của cô Nguyễn Minh Hiền

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh 7 | Soạn Tiếng Anh 7 | Để học tốt Tiếng Anh 7 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt tiếng Anh 7 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-15-going-out.jsp