Unit 12 lớp 7: Language Focus 4Unit 12: Let's eat!

Language Focus 4 (Bài 1-5 trang 123-128 SGK Tiếng Anh 7)

1. Past Simple Tense (Thì quá khứ đơn)

a) Did you do your homework last week?
  No, I didn't. I watched TV.
b) Did you eat dinner at home Wednesday?
  No, I didn't. I ate dinner at a food stall.
c) Did you play basketball yesterday?
  No, I didn't. I went to the movie theatre.
d) Did you watch a video film at the weekend?
  No, I didn't. I learned English lessons.
e) Did you play table-tennis yesterday?
  No, I didn't. I played football with my friends.

2. Indefinite Quantifiers (Từ định lượng bất định)

a) Write the correct expression.
 A. a little coffee  B. a lot of tea   C. a little sugar
 D. lots of salt    E. a lot of coffee
b) Complete the dialogues
Nga: Hoa, bạn làm sao thế?
Hoa: Tôi cảm thấy bệnh. Tôi đã ăn quá nhiều kẹo.
A. Mrs Quyen: Lan, add some salt to the vegetables, please.
  Lan   : A lot or little?
  Mrs Quyen: Only a little, I think.
B. Dr Le: You must drink a lot of water every day.
  Ba  : Yes, doctor.
C. Mr Nhat : Stop, please. That is too much coffee.
  Waitress: I'm sorry, Sir. I'll clean the table for you.
D. Minh: Can you give me some paper, Nam?
  Nam : I'm sorry. I only have a little and I need it.

3. TOO and EITHER

a) Thực hành với một bạn. Đọc bài hội thoại.
- Ba : Tôi thích xoài.     - Ba : Tôi không thích chuối.
 Nam: Tôi cũng thích xoài.   Nam: Tôi cũng không thích chuối.
- Ba : Tôi thích kẹo.     - Ba : Tôi không thích trứng.
 Nam: Tôi cũng thích kẹo.    Nam: Tôi cũng không thích trứng.
b) Hãy nhìn vào hình. Viết bài hội thoại tương tự cùng với một bạn.
- A: I like mangoes.        - A: I don't like papaya.
 B: I like mangoes, too.       B: I don't like papaya, either.
- A: I don't like bananas.     - A: I like corn.
 B: I don't like bananas, either.  B: I like corn, too.
- A: I don't like spinach.     - A: I don't like fish.
 B: I don't like spinach, either.  B: I don't like fish, either.
- A: I don't like potatoes.     - A: I don't like chicken.
 B: I don't like potatoes, either.  B: I don't like chicken, either.
- A: I like beef.
 B: I like beef, too.

4. SO and NEITHER

Thực hành cùng với một bạn. Đọc. Sau đó nhìn vào các hình ở bài tập
3. Viết 8 đoạn hội thoại với SO và NEITHER.
a) A: I like mangoes.        c) A: I don't like papaya.
  B: So do I.             B: Neither does my brother.
b) A: I don't like bananas.     d) A: I like corn.
  B: Neither do I.          B: So do I.
e) A: I don't like spinach.     f) A: I like sweet potatoes.
  B: Neither does my sister.     B: So do I.
g) A: I don't like chicken.     h) A: I like beef.
  B: So do my family.         B: So does my brother.

5. Imperatives (Câu mệnh lệnh)

Hoàn thành các lời chỉ dẫn.
a) Peel the onions. (Lột củ hành.)
b) Wash the cucumbers and the onions. (Rửa dưa và củ hành.)
c) Slice the cucumbers and the onions. (Cắt dưa và củ hành thành
từng miếng.)
d) Mix the slices. (Trộn các miếng này.)
e) Add a little salt, sugar and vinegar to the mixture.
(Thêm một ít muối, đường và giấm vào hỗn hợp.)
f) Stir the mixture. (Đảo hỗn hợp.)
g) Wait for five minutes and the salad is ready to serve.
(Chờ 5 phút và món rau trộn sẵn sàng để dùng.)

ingredient (n) : thành phần    vinegar (n): giấm
tea spoonful (n): một muỗng đầy  peel (v)  : lột vỏ
mix (v)     : trộn       stir (v)  : trộn, khuấy
mixture (n)   : hỗn hợp     slice (v) : một lát mỏng
serve (v)    : phục vụ

Các bài học tiếng Anh lớp 7 Unit 12 khác:

Xem thêm: Videos giải bài tập Tiếng Anh 7 của cô Nguyễn Minh Hiền

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh 7 | Soạn Tiếng Anh 7 | Để học tốt Tiếng Anh 7 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt tiếng Anh 7 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-12-lets-eat.jsp