Unit 6 lớp 7: Language Focus 2Unit 6: After School

Language Focus 2 (Bài 1-6 trang 68-71 SGK Tiếng Anh 7)

1. Present Progressive Tense (thì Hiện tại tiếp diễn)

Hoàn thành đoạn văn:

It is six thirty in the evening. Lan is doing her homework. She's writing an English essay. Mr Thanh is reading a newspaper and Mrs Quyen is cooking dinner. Liem and Tien, Lan's brothers, are playing soccer in the backyard. Liemis kicking the ball and Tien is running after.

2. This and That, These and Those

Hoàn thành các bài hội thoại:

a) Mother: This room is very untidy.

b) Mother: Put this bag away.

Son: That isn't my bag. This is my bag.

c) Mom: Put these dirty socks in the washing basket.

Son: These socks?

Mom: No. Those socks on the bed.

d) Mother: Throw away these comics.

Son: But I like those comics, Mom.

3. Time

Viết giờ đúng:

a) Ba: What time is it?

Nam: It's nine forty. (9.40)

It's twenty to ten.

b) Lan: What time does the movie start?

Hoa: It starts at seven fifteen / a quarter past seven.

It starts at fifteen past seven.

c) Mrs Quyen: Will you be home for dinner tonight?

Mr Thanh: No. I'll be home at half past ten. (ten thirty)

d) Miss Lien: Can you come to school early tomorrow?

Nam: Yes, Miss Lien. I will come at a quarter to seven. (six forty-five)

4. Vocabulary: Subjects (Môn học)

a) Physical Educationb) Physicsc) Math
d) Geographye) Englishf) History

5. Adverbs of Frequency (Trạng từ tần suất)

a) Ba never goes to the cafeteria at lunch time.

b) Ba seldom rides his bike to school.

c) He always pratices playing the guitar after school.

d) He usually does his homework in the evening.

e) He often plays computer games.

6. Making Suggestions (Đưa ra gợi ý)

Viết bài hội thoại:

- Lan: Chúng ta đi bơi đi.

Hoa: Ừ.

- Minh: Chúng ta hãy chơi bóng bàn đi.

Nam: Rất tiếc. Mình không biết chơi.

- Ba: Bạn chơi bóng rổ với tôi nhé!

Nga: Tôi thích lắm.

Gợi ý:

- Mai: Let's go to the movie this evening.

Dung: Ok.

- Viet: Shall we play volleyball after school?

Name: I'd love to.

- Ba: Let's play soccer.

Hung: I'm sorry, I can't.

- Dung: Would you like to go to my house to listen to music? I have some new discs.

Hoa: I'm sorry, I can't. I have a lot of homework to do. Thanks anyway.

Các bài học tiếng Anh lớp 7 Unit 6 khác:

Xem thêm: Videos giải bài tập Tiếng Anh 7 của cô Nguyễn Minh Hiền

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh 7 | Soạn Tiếng Anh 7 | Để học tốt Tiếng Anh 7 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt tiếng Anh 7 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-6-after-school.jsp