Unit 3 lớp 8: A Closer Look 1Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm

Unit 3: Peoples of Viet Nam

A Closer Look 1 (phần 1→6 trang 28 SGK Tiếng Anh 8 thí điểm)

Vocabulary

1. Match the adjectives in A with ... (Nối các tính từ trong cột A với từ trái nghĩa ở cột B.)

1 - d: major >< minor2 - c: simple >< complicated
3 - g: modern >< traditional4 - a: spoken >< written
5 - f: rich >< poor6 - e: developed >< basic
7 - b: important >< insignificant

2. Use some words from 1 to ... (Sử dụng một vài từ trong phần 1 để hoàn thành câu.)

Gợi ý:

1. written 2. traditional 3. important
4. simple, basic 5. rich

3. Work in pairs. Discuss what the work ... (Làm việc theo cặp. Thảo luận xem từ nào cho tranh nào. Chữ cái đầu tiên và cuối cùng của mỗi từ đã được cho trước.)

Gợi ý:

1. ceremony (nghi lễ) 2. pagoda (chùa)
3. temple (đền) 4. waterwheel (bánh xe nước)
5. shawl (khăn choàng)6. basket (rổ)

Pronunciation

4. Listen and repeat the ... (Nghe và lặp lại các từ sau.)

skateboardstampspeech
displayfirststation
insteadcrispschool
basketspacetask

5. Listen again and put them ... (Nghe lại và xếp chúng vào đúng cột dựa theo các âm.)

/sk//sp//st/
skateboard, school, basket, taskspeech, display, crisp, spacestamp, first, station, instead

6. Listen and read the following ... (Nghe và đọc các câu sau. Sau đó gạch chân các từ có âm /sk/, /sp/, hoặc /st/.)

1. speak2. instead, staying3. speciality, spicy
4. students, studying, schools5. most, schooling

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm Unit 3 khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link soạn văn 8 (ngắn gọn, đầy đủ), giải bài tập Toán 8, Giải bài tập Vật Lý 8, giải bài tập Hóa học 8giải bài tập Sinh học 8 hay nhất tại VietJack.

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểm (Nhà xuất bản Thanh Niên) và Giải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm (Nhà xuất bản Hải Phòng).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-3-peoples-of-viet-nam.jsp