Unit 3 lớp 8: A Closer Look 1Unit 3: Peoples of Viet Nam

A Closer Look 1 (phần 1→6 trang 28 SGK Tiếng Anh 8 thí điểm)

Vocabulary

1. Match the adjectives in A with ... (Nối các tính từ trong cột A với từ trái nghĩa ở cột B.)

1 - d: major >< minor2 - c: simple >< complicated
3 - g: modern >< traditional4 - a: spoken >< written
5 - f: rich >< poor6 - e: developed >< basic
7 - b: important >< insignificant

2. Use some words from 1 to ... (Sử dụng một vài từ trong phần 1 để hoàn thành câu.)

Gợi ý:

1. written 2. traditional 3. important
4. simple, basic 5. rich

3. Work in pairs. Discuss what the work ... (Làm việc theo cặp. Thảo luận xem từ nào cho tranh nào. Chữ cái đầu tiên và cuối cùng của mỗi từ đã được cho trước.)

Gợi ý:

1. ceremony (nghi lễ) 2. pagoda (chùa)
3. temple (đền) 4. waterwheel (bánh xe nước)
5. shawl (khăn choàng)6. basket (rổ)

Pronunciation

4. Listen and repeat the ... (Nghe và lặp lại các từ sau.)

skateboardstampspeech
displayfirststation
insteadcrispschool
basketspacetask

5. Listen again and put them ... (Nghe lại và xếp chúng vào đúng cột dựa theo các âm.)

/sk//sp//st/
skateboard, school, basket, taskspeech, display, crisp, spacestamp, first, station, instead

6. Listen and read the following ... (Nghe và đọc các câu sau. Sau đó gạch chân các từ có âm /sk/, /sp/, hoặc /st/.)

1. speak2. instead, staying3. speciality, spicy
4. students, studying, schools5. most, schooling

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm Unit 3 khác:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để cùng nhau xây dựng một cộng đồng học tập lớn nhất cả nước.

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 8 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy Like và chia sẻ nhé!


unit-3-peoples-of-viet-nam.jsp