Unit 4 lớp 8: Looking BackUnit 4: Our customs and traditions

Looking Back (phần 1-6 trang 46-47 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Vocabulary

1. Complete the sentences with ... (Hoàn thành câu với những từ từ trong khung.)

Gợi ý:

1. respect2. worshipping3. wrap
4. host5. cutlery6. generations

2. Write sentences with the ... (Viết câu với các diễn đạt sau.)

Gợi ý:

1. There is a tradition that people usually visit the pagoda in the mid-month.

2. According to tradition, people get together on the Tet holiday.

3. People follow the tradition of visiting relatives on Tet holiday.

4. People break the tradition by not decorating houses on Tet holiday.

5. My family have the custom of having dinner together.

3. Complete the following wordwebs ... (Hoàn thành lưới từ sau với phong tục và truyền thống mà em biết hoặc đã học được.)

Gợi ý:

- Family customs and traditions:

    + have dinner together

    + go to the cinema at weekends

    + visit relatives at weekends

    + celebrate birthday of family member

- Social customs and traditions:

    + visit pagoda

    + decorate houses for Tet

    + bring present when visit someone's house

Grammar

4. Complete the sentences, using ... (Hoàn thành câu, sử dụng should hoặc shouldn't và một động từ trong khung.)

Gợi ý:

1. should wait2. shouldn't use3. shouldn't break
4. should follow5. Shouln't touch

5. Underline one mistake in each ... (Gạch chân một lỗi trong mỗi câu sau. Sửa nó cho đúng.)

Gợi ý:

1. has to → have to2. should → shouldn't
3. have to has → have to have4. should to → should
5. have avoid → have to avoid

Communication

6. GAME: WHAT SHOULD I DO? In small groups, take turns to ... (TRÒ CHƠI: TÔI NÊN LÀM GÌ? Trong những nhóm nhỏ, lần lượt chọn một trong những viễn cảnh cho mỗi cái. Khi mọi người lần lượt trả lời, chọn cho người đưa ra lời khuyên hay nhất.)

- I have been invited to dinner with a British family.

=> You should go there on time.

- I am going to visit a pagoda in Vietnam.

=> You should lower your voice in pagoda.

- I am going to Japan to stay with my Japanese friend.

=> You should take off shoes before enter Japanese house.

- I want to join in the Tet celebrations.

=> You should exchange best wishes with people.

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 4 khác:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 8 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-4-our-customs-and-traditions.jsp