Unit 5 lớp 8: A Closer Look 1Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm

Unit 5: Festivals in Viet Nam

A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 50 SGK Tiếng Anh 8 thí điểm)

Vocabulary

1. Match the words to their meanings. (Nối từ với ý nghĩa của chúng.)

1 - c: giữ cho một truyền thống sống mãi

2 - e: thể hiện sự kính trọng và tình yêu cho điều gì hoặc ai đó

3 - a: một màn trình diễn

4 - b: một hành động có ý nghĩa đặc biệt mà bạn làm cùng một cách trong mỗi lúc

5 - d: nhớ và tổ chức cái gì hoặc ai đó

2. Complete the sentences using ... (Hoàn thành câu sử dụng các từ trong phần 1.)

Gợi ý:

1. commemorate2. worship3. reserve
4. ritual5. performance

3. Match the nouns with each ... (Nối những danh từ với mỗi động từ. Một danh từ có thể đi với nhiều hơn một động từ.)

Gợi ý:

1. WATCH: a ceremony, a show, a ritual, an anniversary.

2. HAVE: + tất cả danh từ ở trên.

3. WORSHIP: a hero, a god.

4. PERFORM: aceremony, an anniversary, a ritual, a celebration.

Pronunciation

4.a Look at the table below. What ... (Nhìn vào bảng bên dưới. Bạn chú ý gì về những từ này?)

- They are all words with more than two syllables. (Tất cả là những từ hơn hai âm tiết)

- They end with the suffix -ion or -ian (Chúng kết thúc bằng hậu to -ion hoặc -ian)

b. Now listen and repeat ... (Bây giờ nghe và lặp lại các từ.)

5. Listen and stress the ... (Nghe và đặt trọng âm vào những từ bên dưới. Chú ý đến âm cuối.)

1. pro'cession2. com'panion3. pro'duction4. compe'tition
5. poli'tician6. mu'sician7. his'torian8. lib'rarian

6. Read the following sentences and ... (Đọc những câu sau và đánh dấu vào trọng âm trong những từ gạch dưới. Sau đó nghe và lặp lại.)

1. com'panion

Voi là bạn đồng hành tốt của người dân ở buôn Đôn.

2. partici'pation

Đua voi cần sự tham gia của người cưỡi giỏi.

3. at'tention

Đua voi thu hút sự chú ý của đám đông.

4. his'torians

Nhà sử học Việt Nam biết nhiều về những lễ hội ở Việt Nam.

5. tra'dition

Nó là một truyền thông khi chúng ta đốt nhàng khi đi chùa.

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm Unit 5 khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link soạn văn 8 (ngắn gọn, đầy đủ), giải bài tập Toán 8, Giải bài tập Vật Lý 8, giải bài tập Hóa học 8giải bài tập Sinh học 8 hay nhất tại VietJack.

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểm (Nhà xuất bản Thanh Niên) và Giải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm (Nhà xuất bản Hải Phòng).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-5-festivals-in-viet-nam.jsp