Unit 5 lớp 8: A Closer Look 1Unit 5: Festivals in Viet Nam

A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 50 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Vocabulary

1. Match the words to their meanings. (Nối từ với ý nghĩa của chúng.)

1 - c: giữ cho một truyền thống sống mãi

2 - e: thể hiện sự kính trọng và tình yêu cho điều gì hoặc ai đó

3 - a: một màn trình diễn

4 - b: một hành động có ý nghĩa đặc biệt mà bạn làm cùng một cách trong mỗi lúc

5 - d: nhớ và tổ chức cái gì hoặc ai đó

2. Complete the sentences using ... (Hoàn thành câu sử dụng các từ trong phần 1.)

Gợi ý:

1. commemorate2. worship3. reserve
4. ritual5. performance

3. Match the nouns with each ... (Nối những danh từ với mỗi động từ. Một danh từ có thể đi với nhiều hơn một động từ.)

Gợi ý:

1. WATCH: a ceremony, a show, a ritual, an anniversary.

2. HAVE: + tất cả danh từ ở trên.

3. WORSHIP: a hero, a god.

4. PERFORM: aceremony, an anniversary, a ritual, a celebration.

Pronunciation

4.a Look at the table below. What ... (Nhìn vào bảng bên dưới. Bạn chú ý gì về những từ này?)

- They are all words with more than two syllables. (Tất cả là những từ hơn hai âm tiết)

- They end with the suffix -ion or -ian (Chúng kết thúc bằng hậu to -ion hoặc -ian)

b. Now listen and repeat ... (Bây giờ nghe và lặp lại các từ.)

5. Listen and stress the ... (Nghe và đặt trọng âm vào những từ bên dưới. Chú ý đến âm cuối.)

1. pro'cession2. com'panion3. pro'duction4. compe'tition
5. poli'tician6. mu'sician7. his'torian8. lib'rarian

6. Read the following sentences and ... (Đọc những câu sau và đánh dấu vào trọng âm trong những từ gạch dưới. Sau đó nghe và lặp lại.)

1. com'panion2. partici'pation3. at'tention
4. his'torians5. tra'dition

Hướng dẫn dịch:

1. Voi là bạn đồng hành tốt của người dân ở buôn Đôn.

2. Đua voi cần sự tham gia của người cưỡi giỏi.

3. Đua voi thu hút sự chú ý của đám đông.

4. Nhà sử học Việt Nam biết nhiều về những lễ hội ở Việt Nam.

5. Nó là một truyền thông khi chúng ta đốt nhàng khi đi chùa.

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 5 khác:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 8 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-5-festivals-in-viet-nam.jsp