Unit 5 lớp 8: Skills 2Unit 5: Festivals in Viet Nam

Skills 2 (phần 1-5 trang 55 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Listening

1. Work in pairs. Describe the picture ... (Thực hành theo cặp. Miêu tả tranh và trả lời các câu hỏi.)

1. Who is Saint Giong? (Ai là thánh Gióng?)

=> He is considered a mythical hero because he grew from 3 year-old child into a giant overnight. (Ngài ấy là một anh hùng thần thoại vì ngài từ một đứa bé 3 tuổi thành một người khổng lồ trong một đêm.)

2. What did he do for the country? (Anh ấy làm gì cho đất nước?)

=> He defended the country from foreign invaders - the An. (giặc Ân)

2. Listen to a tour guide ... (Nghe một hướng dẫn viên đưa thông tin về Lễ hội Thánh Gióng và khoanh tròn câu trả lời đúng A, B, hoặc C.)

Gợi ý:

1. B2. A3. C

Audio Script:

The Giong Festival is celebrated every year in Phu Linh Commune, Soc Son District, Ha Noi. This festival commemorates the hero, Saint Giong. He is considered a mythical hero because he grew from a three-year-old child into a giant overnight. He is worshipped for defending the country from foreign invaders - the An.

Although this festival is held from the 6th to the 12th day of the 4th Lunar month, people start preparing traditional clothing for the procession and for various festival performances one month beforehand. During the festival, the procession starts at the Mother Temple and goes to Thuong Temple where a religious ceremony is performed. When night falls, a cheo play is performed. Then the festivities end with a thanksgiving procession on the 12th.

This festival shows our love for the motherland and the preservation of our cultural heritage.

3. Listen to the talk again ... (Nghe lại bài nói và viết câu trả lời cho những câu hỏi bên dưới.)

1. How different is Saint Giong from other heroes in Viet Nam? (Thánh Gióng khác những anh hùng khác ở Việt Nam như thế nào?)

=> He is a mythical hero, who grew from a three-year-old child into a giant overnight.

2. When do the preparations for the festival begin? (Sự chuẩn bị cho lễ hội bắt đầu khi nào?)

=> The preparation begin one month before the festival.

3. Wht kind of ceremony takes place after the procession? (Loại nghi lễ nào diễn ra sau dám rước?)

=> A religious ceremony.

4. What happens when night falls? (Điều gì xảy ra khi đêm xuống?)

=> There is a cheo play performance.

5. How important is this festival? (Lễ hội này quan trọng như thế nào?)

=> This festival shows the love for our motherland and the preservation of our cultural heritage.

Writing

4. Work in pairs. Discuss with ... (Thực hành theo cặp. Thảo luận với bạn học về lễ hội ở Việt Nam mà bạn thích nhất. Sử dụng lưới từ bên dưới để ghi chú.)

Gợi ý:

- I like the Hung King Temple Festival.

   + It's held in Phu Tho Province.

   + It’s held on 8th to 11th of the third lunar month.

   + It commemorates the merit of Hung Kings.

   + It worships Hung Kings.

   + It’s impressive because there are many people joining it.

   + The main activities are: offering to Hung Kings, bamboo swings, lion dances, wrestling and xoan singing performances.

   + I like this festival because it is so meaningful.

   + I also like it because they are so joyful.

5. Now use the notes to write ... (Bây giờ sử dụng ghi chú để viết một bài báo về lễ hội này cho trang web của trường. Nhớ thêm các liên từ cần thiết bên dưới để hình thành câu ghép và câu phức. )

Bài viết 1:

- I like the Hung King Temple Festival a lot. It is held in Phu Tho province from the 8th to 11th of the third lunar month every year. It commemorates and worships the Hung Kings who are the founders and also the first emperors of the nation. It’s impressive because there is a procession from the foot of Nghĩa Linh mountain to the High Temple on top of the mountain. While you are there, you can attend a ceremony of offering incense and specialities to the Hung Kings. Moreover, there are also some great activities such as bamboo swings, lion dances, wrestling and xoan singing performances. I like this festival because it makes me love our ancestors. I also like it because there are a lot of great activities there.

Bài viết 2:

- Have you ever joined Hung King Temple Festival? It's one of the most famous festival in Vietnam. It's held in Phu Tho from the 8th to 11th day of the third lunar month. This festival is to commemorate the Hung Kings- the first emperors of our country. I love this festival so much because there are a lot of joyful activities such as procession, offering incense and specialties and other activities such as bamboo swings, lion dances, wrestling and xoan singing performances. If you have a chance, remember to visit Hung Kings Temple Festival. I'm sure you won't regret it. Our Vietnamese people usually say:

Wherever you go

Don't forget to ancestors worshipping day on 10th Match

("Dù ai đi ngược về xuôi

Nhớ ngày giỗ tổ mồng 10 tháng 3")

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 5 khác:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 8 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-5-festivals-in-viet-nam.jsp