Unit 7 lớp 8: A Closer Look 2Unit 7: Pollution

A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 9-10 SGK Tiếng Anh 8 thí điểm)

Grammar

1. Put the verbs in brackets ... (Đưa động từ trong ngoặc về hình thức đúng.)

1. recycle; will help 2. won't dump; fines 3. travel; will be
4. will save; don't waste5. use; will have

2. Combine each pair of sentences to ... (Kết hợp mỗi cặp câu sau đây để tạo thành một câu điều kiện loại 1.)

1. → Students will be aware of protecting the environment if teachers teach environmental issues at school.

2. → When light pollution happens, animals will change their behaviour patterns.

3. → The levels of radioactive pollution will decrease if we switch from nuclear power to renewable esaerzy axares.

4. → If the water temperature increases, some aquatic creatures will be unable to reproduce.

5. → People will get more disease if the water is contaminated.

3. Match an if-clause in A ... (Nối mệnh đề if trong phần A với mệnh đề chính trong phần B.)

1 - b: Nếu tôi là bạn, tôi sẽ tìm một nơi mới để sống.

2 - c: Nếu Lan không bị bệnh, cô ấy sẽ tham gia hoạt động trồng cây của chúng ta.

3 - d: Nếu có ít xe hơi trên đường, sẽ có ít ô nhiễm.

4 - e: Nếu người ta thật sự quan tâm về môi trường, họ sẽ không thải chất thải vào hồ.

5 - a: Nếu không có nước sạch trên thế giới, điều gì sẽ xảy ra?

4. Put the verbs in brackets ... (Đưa động từ trong ngoặc về dạng đúng.)

1. were; would... do 2. exercised; would be
3. had; would build 4. tidied; wouldn't be
5. was/were; would grow

5. Write a conditional sentence type ... (Viết câu điều kiện loại 2 cho mỗi tình huống sau, như trong ví dụ.)

1. → If people didn't rubbish in the street, it would look attractive.

2. → If there weren't so many billboards in our city, people could enjoy the view.

3. → If there wasn't so much light in the city at night, we could see the stars clearly.

4. → If we didn't turn on the heater all the time, we wouldn't have to pay three million dong for electricity a month.

5. → If the karaoke bar doesn't make so much noise almost every night, the residents wouldn't complain to its owner.

6. → She wouldn't have a headache after work every day if she didn't work in a noisy office.

6. CHAIN GAME Work in groups. Student A begins ... (Trò chơi nối kết. Thực hành theo nhóm. Học sinh A bắt đầu vói một câu điều kiện loại 1 hoặc loại 2. Học sinh B sử dụng phần cuối câu của học sinh A đề bắt đầu câu của cậu ấy. Học sinh C làm tương tự. Tiếp tục trò chơi cho đến khi giáo viên bảo ngừng. Nhóm nào có nhiều câu nhất?)

A: Nếu mỗi người trồng 1 cây, sẽ có rất nhiều cây.

B: Nếu có nhiều cây, không khí sẽ sạch hơn.

C: Nếu không khí sạch hơn, sẽ ít người bị bệnh hơn.

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm Unit 7 khác:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để cùng nhau xây dựng một cộng đồng học tập lớn nhất cả nước.

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 8 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy Like và chia sẻ nhé!


unit-7-pollution.jsp