Unit 7 lớp 8: A Closer Look 2Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm

Unit 7: Pollution

A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 9-10 SGK Tiếng Anh 8 thí điểm)

Grammar

1. Put the verbs in brackets ... (Đưa động từ trong ngoặc về hình thức đúng.)

1. recycle; will help 2. won't dump; fines 3. travel; will be
4. will save; don't waste5. use; will have

2. Combine each pair of sentences to ... (Kết hợp mỗi cặp câu sau đây để tạo thành một câu điều kiện loại 1.)

1. → Students will be aware of protecting the environment if teachers teach environmental issues at school.

2. → When light pollution happens, animals will change their behaviour patterns.

3. → The levels of radioactive pollution will decrease if we switch from nuclear power to renewable esaerzy axares.

4. → If the water temperature increases, some aquatic creatures will be unable to reproduce.

5. → People will get more disease if the water is contaminated.

3. Match an if-clause in A ... (Nối mệnh đề if trong phần A với mệnh đề chính trong phần B.)

1 - b: Nếu tôi là bạn, tôi sẽ tìm một nơi mới để sống.

2 - c: Nếu Lan không bị bệnh, cô ấy sẽ tham gia hoạt động trồng cây của chúng ta.

3 - d: Nếu có ít xe hơi trên đường, sẽ có ít ô nhiễm.

4 - e: Nếu người ta thật sự quan tâm về môi trường, họ sẽ không thải chất thải vào hồ.

5 - a: Nếu không có nước sạch trên thế giới, điều gì sẽ xảy ra?

4. Put the verbs in brackets ... (Đưa động từ trong ngoặc về dạng đúng.)

1. were; would... do 2. exercised; would be
3. had; would build 4. tidied; wouldn't be
5. was/were; would grow

5. Write a conditional sentence type ... (Viết câu điều kiện loại 2 cho mỗi tình huống sau, như trong ví dụ.)

1. → If people didn't rubbish in the street, it would look attractive.

2. → If there weren't so many billboards in our city, people could enjoy the view.

3. → If there wasn't so much light in the city at night, we could see the stars clearly.

4. → If we didn't turn on the heater all the time, we wouldn't have to pay three million dong for electricity a month.

5. → If the karaoke bar doesn't make so much noise almost every night, the residents wouldn't complain to its owner.

6. → She wouldn't have a headache after work every day if she didn't work in a noisy office.

6. CHAIN GAME Work in groups. Student A begins ... (Trò chơi nối kết. Thực hành theo nhóm. Học sinh A bắt đầu vói một câu điều kiện loại 1 hoặc loại 2. Học sinh B sử dụng phần cuối câu của học sinh A đề bắt đầu câu của cậu ấy. Học sinh C làm tương tự. Tiếp tục trò chơi cho đến khi giáo viên bảo ngừng. Nhóm nào có nhiều câu nhất?)

A: Nếu mỗi người trồng 1 cây, sẽ có rất nhiều cây.

B: Nếu có nhiều cây, không khí sẽ sạch hơn.

C: Nếu không khí sạch hơn, sẽ ít người bị bệnh hơn.

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm Unit 7 khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link soạn văn 8 (ngắn gọn, đầy đủ), giải bài tập Toán 8, Giải bài tập Vật Lý 8, giải bài tập Hóa học 8giải bài tập Sinh học 8 hay nhất tại VietJack.

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểm (Nhà xuất bản Thanh Niên) và Giải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm (Nhà xuất bản Hải Phòng).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-7-pollution.jsp