Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 8 học kì 1 Số 2Unit 2: Making Arrangements

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 8 học kì 1 Số 2

I. Chọn đáp án đúng nhất. (7 điểm)

1.He always ______ for a walk in the evening.

A. go

B. is going

C. goes

D. going

2.We _______ to our new house next Monday.

A. are going to move

B. moves

C. moved

D. move

3.Nam is _____ enough to play basketball very skillfully.

A. thin

B. tall

C. short

D. handsome

4.Can I ______ to Hoa, please?

A. tell

B. talk

C. speak

D. told

5.I don't think I'll go _____ now. It's too cold.

A. inside

B. outside

C. outdoor

D. B & C

6.He ______ his homework tonight.

A. does

B. do

C. is going to do

D. did

7.She _____ from Mondays to Fridays.

A. works

B. is working

C. work

D. worked

II. Nối các câu ở cột A với các câu ở cột B cho đúng (3 điểm).

A B

1. Is 6.30 all right?

2. What time can we meet?

3. Can I speak to Mary, please? This is Tom.

a. I'm sorry my sister's out.

b. That's fine. See you at 6.30.

c. Is 7.15 OK? The concert starts at 7.45.

Đáp án

I.

1.C 2.A 3.B 4.B 5.D 6.C 7.A

II.

1-B 2-C 3-A

Các đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 8 học kì 1 khác:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8 (Nhà xuất bản Thanh Niên) và Giải bài tập Tiếng Anh 8 (Nhà xuất bản Hải Phòng).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


de-kiem-tra-15-phut-hoc-ki-1-tieng-anh-8.jsp